Administrație Publică

Hotărârea nr.129 din 23.08.2023 privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 9596 mp, nr. cad. 23517, situat în extravilanul oraşului Sinaia, Jud. Prahova, Tarla 8, parcela PD 61/2

august 24, 2023

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 2436 din 18.08.2023 al d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 9596 mp, nr. cad. 23517, situat în extravilanul oraşului Sinaia, Jud. Prahova, Tarla 8, parcela PD 61/2;

– Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 2437 /18.08.2023;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Văzând înștiințarea nr. 485/28.07.2023 a Biroului Individual Notarial Costea Andra Ioana din Sinaia, înregistrată la Primăria orasului Sinaia cu nr. 19202/28.07.2023, prin care solicită exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 9596 mp, nr. cad. 23517, situat în extravilanul oraşului Sinaia, Jud. Prahova, Tarla 8, parcela PD 61/2, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

In conformitate cu art. 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin.(4) lit. f), coroborat cu  art.139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin.(1), lit.a) din  OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra terenului pădure în suprafața de 9596 mp, nr. cad. 23517, situat în extravilanul oraşului Sinaia, Jud. Prahova, Tarla 8, parcela PD 61/2, la prețul total de 150000 euro (15,63 euro/mp);

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

ART.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Județului. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Urbanism și Cadastru, Biroului Notarial  Costea Andra Ioana.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: august 24, 2023

Comments are closed.