Administrație Publică

Hotărârea nr.130 din 23.08.2023 privind completarea Anexei 1 din HCL 64/21.04.2022

august 24, 2023

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 2478/22.08.2023 al Primarului Orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate cu nr. 2479/22.08.2023, întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
  • V. predare-preluare nr. 21197/22.08.2023 încheiat între Serviciul de Informații Externe și Primăria Sinaia;

Având în vedere art. 43 din H.G. nr. 324/14.04.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea bunurilor materiale aflate in administrarea Serviciului de Informatii Externe;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(7), alin. (14) coroborat cu art.139 alin. (3) lit.(g) și art. 196 lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. Se aprobă  completarea Anexei 1 – Repartiția autoturismelor din HCL 64/21.04.2022, cu pozițiile 20, 21, 22, 23, 24 și 25 parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă completarea listei bunurilor de retur din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat încheiat cu S.C. Sinaia Forever SRL cu pozițiile 21 și 22 din Anexa 1 – Repartiția Autoturismelor.

ART.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate de Secretarul General prin Comp. Administrație Publică și vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane, Direcția Poliția Locală Sinaia și SC Sinaia Forever SRL.

ART.4.  Celelalte prevederi ale HCL 64/21.04.2022 rămân neschimbate.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: august 24, 2023

Comments are closed.