Administrație Publică

Hotărârea nr.131 din 04.09.2023 privind predarea-primirea patrimoniului, a activelor fixe și circulante precum și a pasivelor și a disponibilităților înregistrate la data de 31.08.2023 între Colegiul ”Mihail Cantacuzino”, în calitate de Predator și Școala Gimnazială ”George Enescu” – Orașul Sinaia cu toate structurile subordonate în calitate de Primitor

septembrie 8, 2023

       Având în vedere  referatul de aprobare al Primarului Orașului Sinaia nr.22196/01.09.2023 si  Raportul de specialitate nr.22197 din 01.09.2023, prin care Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia propune aprobarea predării-primirii patrimoniului, a activelor fixe și circulante, precum și a pasivelor și a disponibilitătilor înregistrate la data de 31.08.2023 între Colegiul ”Mihail Cantacuzino” în calitate de ”Predator” și Școala Gimnazială  ”George Enescu” – Orașul Sinaia, cu toate structurile subordonate  în calitate de ”Primitor”.

Văzând  avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al orașului Sinaia ;

În conformitate cu  :

– art.1609, alin.(2) din Codul Civil, republicat ;

– art. 19, alin. (1), alin. (4) si art. 61 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011- Legea Educației Naționale;

– Legea 273/2006 privind finanțaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul Ministrului nr. 5263/03.08.2023 privind reorganizarea unităților de învățământ de pe raza Orașului Sinaia;

– Hotărârea Consiliului  de Administrație al Inspectoratului Scolar Județean Prahova nr.4/28.08.2023;

–  Hotărârea  Consiliului Local nr.40 /07.03.2023;

În temeiul art.129  alin.(2), lit.b) coroborat cu  alin.(4) lit. a) si alin.(2), lit.d), coroborat cu    alin.(7) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

       ART.1 – Novația tuturor contractelor de prestări servicii cât si de utilităti de la Colegiul ”Mihail Cantacuzino”,  către  Scoala Gimnazială ”George Enescu” – Orașul Sinaia,  pentru toate structurile  aferente acesteia, care se va încheia după data de 04.09.2023. 

ART.2  – Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a unităților de învătământ implicate în procesul de predare- primire  se va efectua după data de 04.09.2023.

ART.3 – Transferul tuturor datelor din execuția de casă la data de 31.08.2023, aferente nivelurilor de învatamânt  preșcolar, primar și gimnazial, sursa A și sura E  de la Colegiul ”Mihail Cantacuzino” , către  Școala Gimnazială ”George Enescu” – Orașul Sinaia,  se va efectua  după data de 04.09.2023, precum  si emiterea ordinelor de plată privind transferul disponibilităților, după cum urmează :

– Suma de 1,44 lei excedent înregistrat la data de 31.12.2022 – sursa E de catre Colegiul ”Mihail Cantacuzino”, pentru nivelul preșcolar.

– Suma de 9.363,84 lei disponibil, înregistrat la  sursa E la data de 31.08.2023, în contul 33.14.00 – contribuția elevilor pentru hrana. 

       ART. 4 – Predarea-primirea tuturor elementelor de activ, datorii si capitaluri se va efectua după data de 04.09.2023.

ART.5. – Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 143/31.08.2018 își încetează valabilitatea.

       ART.6 – Prevederile prezentei hotărări vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane  și reprezentanții legali ai unităților de învățământ din orașul Sinaia.

       ART.7 – Prezenta hotărâre se va comunica de  către Secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimenul juridic, contencios-administrativ și administrație publică : Prefectului județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Trezoreriei Bușteni, Serviciului Buget și Resurse Umane și unităților de învățământ.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2023

Comments are closed.