Administrație Publică

Hotărârea nr.132 din 05.09.2023 privind aprobarea solicitării asigurării a patru microbuze prin Proiectul ”Școli Accesibile cu hibrid – ȘAH” finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat

septembrie 8, 2023

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 2627/05.09.2023 al primarului orașului Sinaia și Raportul de specialitate al  Serviciului de Politici Publice nr. 2628/05.09.2023 privind aprobarea solicitării asigurării a patru microbuze prin Proiectul ”Școli Accesibile cu hibrid – ȘAH” finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat;
  • Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2.192/24.08.2023 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat;

Văzând avizul comisiei de mediu, turism și relatii internaționale din cadrul Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu prevederile art. 7 alin.(13) din  Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) si lit. i) și  art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă S T E : 

            Art. 1. Se aprobă solicitarea asigurării a patru microbuze prin Proiectul ”Școli Accesibile cu hibrid – ȘAH” finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat, de către Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova.  

Art. 2.  Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat prevăzut în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3.  Se mandatează  primarul orasului Sinaia,  dl. Vlad Gheorghe Oprea sau viceprimarul orașului Sinaia, dl.Gheorghe Bădăran,  să semneze în numele și pe seama UAT Oraș Sinaia , Acordul de parteneriat prevăzut la Art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4.  Se mandatează primarul orasului Sinaia  dl. Vlad Gheorghe Oprea sau viceprimarul orașului Sinaia dl.Gheorghe Bădăran   să semneze în numele și pe seama UAT Oraș Sinaia, declarația pe propria răspundere pentru Proiectul ”Școli Accesibile cu hibrid – ȘAH” finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat conform modelului ce constituie Anexa 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 5. UAT Oraș Sinaia își asumă achiziționarea, din alte surse legal constituite, a stației de reîncărare. 

Art. 6.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane  și  Biroul  Investiții și Achiziții Publice.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică si comunicată de Secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administratie publică: Instituției Prefectului judetului Prahova, Consiliului Judetean Prahova, Serviciului Buget si Resurse Umane, Biroului Investiții și Achiziții și Serviciului Politici Publice din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Orașului Sinaia.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2023

Comments are closed.