Administrație Publică

Hotărârea nr.133 din 05.09.2023 privind aprobarea asocierii între Orașul Sinaia, Societatea Română de Cardiologie și Fundația Română a Inimii pentru realizarea evenimentului Congresul Național de Cardiologie

septembrie 8, 2023

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 2636/ 05 septembrie 2023 al Primarului Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr.  2646/  05 septembrie  2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1);

În temeiul art.129, alin. (2), lit.e) și alin.(9) lit.a), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificăriole și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –  Aprobă asocierea între Orașul Sinaia, Societatea Română de Cardiologie și Fundația Română a Inimii  pentru realizarea evenimentului Congresul Național de Cardiologie. 

Art.2. –  Aprobă Contractul de Asociere între Orașul Sinaia, Societatea Română de Cardiologie și Fundația Română a Inimii pentru realizarea evenimentului Congresul Național de Cardiologie, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. –  Se mandatează Primarul Orașului Sinaia sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze contractul de asociere și actele adiționale între Orașul Sinaia, Societatea Română de Cardiologie și Fundația Română a Inimii.

Art. 4. –   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget și Resurse Umane;

Art. 5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul juridic, contencios-administrativ și administrație publică: Prefectului județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget și Resurse Umane, Societății Române de Cardiologie și Fundației Române a Inimii.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2023

Comments are closed.