Administrație Publică

Hotărârea nr.134 din 05.09.2023 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, dosar nr. 1540/310/2023

septembrie 8, 2023

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.2624/04.09.2023, întocmit de Primarul Orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios-Administrativ și AdministrațiePublică nr.2625/04.09.2023;

– Avizul comisiei social-juridice din cadrul  Consiliului Local al Orașului Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și alin.(3), pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139 alin. (3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în litigiul ce formeaza dosarul nr.1540/310/2023, aflat pe rolul Judecătoriei Sinaia-Sectia Civila, având ca obiect : constituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul si cu mijloace de transport, în favoarea imobilului situat in orasul Sinaia – Zona stație inferioară telegondolă, privind terenul proprietatea UAT Sinaia din orasul Sinaia, Aleea Telegondolei nr.5, T16, Cc 121/1 Judetul Prahova, reclamantă fiind: Societatea  Internațional S.A.,cu sediul în Orașul Sinaia, strada Avram Iancu nr.1, judetul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J29/380/1991  si C.U.I. 1330317,  în toate fazele procesuale de fond și superioare, precum și în dosarele ce vor deriva din acesta, până la soluționarea definitivă a litigiului și  în procedura de executare, după caz.

Art.2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia sau Viceprimarul Orasului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare/executare după caz.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Compartimentul  Juridic,  Contencios-Administrativ si Administrație Publică și de Serviciul Buget si Resurse  Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia.

Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia: Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Compartimentului  Juridic,  Contencios – Administrativ si Administrație Publică și  Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2023

Comments are closed.