Administrație Publică

Hotărârea nr.136 din 15.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

septembrie 18, 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr. 22760/06.08.2023 prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 22761/06.09.2023 întocmit de Serviciul Buget și Resurse Umane;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza legii  nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

În baza legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

În temeiul  art.129 alin. (1) și alin. (2) , lit. b) și lit. c), alin. (4) , lit.d), alin.(6), lit.c), coroborat cu art 139 alin. (3), lit.a) și  art.196. alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 Art. 1. Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, astfel:

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    2.425.100 lei
Impozit venit din transferul prop.imob.din patrimoniul pers.(03.18.00)

Venituri din vânzarea unor bunuri(39.07.00)

Fonduri europene  nerambursabile (42.88.01)

Sume aferente TVA(42.88.03)

69.000 lei

181.000 lei

1.827.800 lei

347.300 lei

    II. CHELTUIELI : 2.425.100 lei
Cap.65.02 »INVĂȚĂMÂNT«

 

           4.Titlul XII- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente PNRR (65.50.00.60)

           – Fonduri europene nerambursabile 1.827.800 lei (65.50.00 60.01.00)

           – Sume aferente TVA 347.300 lei (65.50.00.60.03.00)

           – Finanțare publica națională 250.000 lei (65.50.00.60.02.00)

2.425.100 lei

 

2.425.100 lei

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget şi Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sinaia.

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: septembrie 18, 2023

Comments are closed.