Administrație Publică

Dispoziția nr.323 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 26.09.2023

septembrie 26, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Marți, 26 septembrie  2023, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată care se va desfășura, în format electronic, prin intermediul platformei Zoom,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului ’’Festivalul Sinaia Forever” – 2023, Ediția XXVIII
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din HCL. nr. 131/04.09.2023, predarea – primirea patrimoniului, a activelor fixe și circulante, precum și a pasivelor și a disponibilităților înregistrate la data de 31.08.2023 între Colegiul ,,Mihail Cantacuzino “, în calitate de Predator și Școala Gimnazială ,,George Enescu” – Orașul Sinaia cu toate structurile subordonate, în calitate de Primitor
  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2023
  5. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de premțiune al Consiliului Local Sinaia, pentru imobilul (construcție C1 cu regim de înălțime D+P+E+M, în suprafață construită la sol de 279,99 mp si teren in suprafață de 926 mp din acte, 928 mp măsurată) monument istoric situat in Sinaia, bd.Carol I nr.43, nr.cad.23709-C1 și 23709, jud. Prahova, înscris în lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea ,,Casa George Ionescu”, cod PH-II-m-B-16662
  6. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru Imobilul monument istoric(apartament in suprafață de 84,6 mp, din construcția C1), situat în Sinaia, bd.Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr.cad.20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostință publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția nr.323 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 26, 2023

Comments are closed.