Administrație Publică

Hotărârea nr.140 din 26.09.2023 privind modificarea art.3 din HCL nr. 131/04.092023 predarea – primirea patrimoniului, a activelor fixe și circulante precum și a pasivelor și a disponibilităților înregistrate la data de 31.08.2023 între Colegiul ”Mihail Cantacuzino”, în calitate de Predator și Școala Gimnazială ”George Enescu” – Orașul Sinaia cu toate structurile subordonate, în calitate de Primitor

septembrie 26, 2023

Având în vedere  referatul de aprobare al Primarului Orașului Sinaia nr.24412/25.09.2023 și a Raportului de specialitate nr. 24413 din 25.09.2023, prin care Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia propune modificarea art.3 din HCL nr.131/04.09.2023 privind  aprobarea predării-primirii patrimoniului, a activelor fixe și circulante, precum și a pasivelor și a disponibilităților înregistrate la data de 31.08.2023 între Colegiul ”Mihail Cantacuzino” în calitate de ”Predator” și Școala Gimnazială  ”George Enescu” – Orașul Sinaia, în calitate de ”Primitor”.

Văzând  avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al orașului Sinaia ;

    În conformitate cu  :

– art.1609, alin.(2) din Codul Civil, republicat ;

– art. 19, alin. (1), alin. (4) si art. 61 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011- Legea Educației Naționale;

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul Ministrului nr. 5263/03.08.2023 privind reorganizarea unităților de învățământ de pe raza Orașului Sinaia;

– Hotărârea Consiliului  de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova nr.4/28.08.2023;

–  Hotărârea  Consiliului Local nr.40 /07.03.2023;

   În temeiul art.129  alin.(2), lit.b) coroborat cu  alin.(4) lit. a) si alin.(2), lit.d), coroborat cu  și  alin.(7) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

    ART.1 – Se aprobă  modificarea art.3 din HCL nr.131 din 04.09.2023 astfel : Se aprobă diminuarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru nivelul preșcolar,primar și gimnazial pe anul 2023 sursa A și sursa E de la Colegiul ” Mihail Cantacuzino – Orașul Sinaia și inițierea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al  Școlii Gimnaziala ”George Enescu” – Orașul Sinaia, precum  și emiterea ordinelor de plată privind transferul disponibilităților de la  Colegiul ” Mihail Cantacuzino – Orașul Sinaia, către Școala Gimnaziala ”George Enescu” – Orașul Sinaia după cum urmează :

  • Suma de 1,44 lei excedent înregistrat la data de 31.12.2022 – sursa E de către Colegiul ”Mihail Cantacuzino”, pentru nivelul preșcolar. Excedent ce va fi utilizat de Școala Gimnaziala ”George Enescu” – Orașul Sinaia în secțiunea de funcționare.

– Suma de 9.360 lei disponibil, înregistrat la  sursa E la data de 31.08.2023, în contul 33.14.00 – contribuția elevilor pentru hrana. 

   Art. 2 – Restul articolelor din HCL nr.131/04.09.2023 rămân neschimbate .  

  ART.3 – Prevederile prezentei hotărări vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane  și reprezentanții legali ai unităților de învățământ din orașul Sinaia.

  ART.4 – Prezenta hotărâre se va comunica de  către Secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul juridic, contencios-administrativ și administrație publică : Prefectului județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Trezoreriei Bușteni, Serviciului Buget și Resurse Umane și unităților de învățământ. 

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: septembrie 30, 2023

Comments are closed.