Administrație Publică

Hotărârea nr.137 din 26.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

septembrie 27, 2023

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

   Având in vedere referatul de aprobare  nr.24373 din septembrie 2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.24375  din 25.09.2023  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023.

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  al Consiliului Local ;

Vazand avizul comisiei de specialitate  a Consiliului local

În baza Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, a Legii 273/2006-privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art.129 ,alin.1 și 2 lit.”b” ,coroborat cu alin.4 lit. ” a”,art.139, alin.3 litera” a” și art.196 alin.(1), lit.a .

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E,

              ART. l  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    374.200 lei
Impozit venit din transferul prop.imob.din patrimomiul pers.(03.18.00)

Venituri taxă salvamont  (15.50.00)

Venituri taxă transporatori, taxa libera trecere (16.03.00)

Venituri taxă autorizație construcție, reabilitare drum (16.50.00)

Venituti taxa eliberare certificate fiscale(34.50.00)

Venirturi din amenzi circulatie  (35.01.00)

Venituri amenzi imspectia comerciala (35.50.00)

Venituri din donații și sponsorizări (37.01.00)

Venituri din vanzarea unor bunuri(39.07.00)

25.000 lei

50.000 lei

50.000 lei

50.450 lei

5.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

149.110 lei

24.640 lei

    II. CHELTUIELI : 374.200 lei
Cap.65.02 »INVAȚĂMÂNT«

1.      Titlul I Cheltuieli salariale

Preșcolar   65.03.01- 10.01.15

          Colegiul M.Cantacuzino   -5.600 lei

Scoala Gimnaziala George Enescu + 5.600 lei

     Gimnazial 65.04.01 10.01.15

Colegiul M.Cantacuzino                  -3.000 lei

Scoala Gimnaziala George Enescu  +3000 lei

2.      Titlul II- Bunuri și Servicii (65.03.01 20)

Preșcolar   65.03.01- 20

     Colegiu M.Cantacuzino                    -37.100 lei

Scoala Gimnaziala George Enescu +37.100 lei

                Gimnazial 65.04.01

Colegiul M.Cantacuzino                 – 69.700 lei

Scoala Gimnaziala George Enescu +69.700 lei

3.Titlul IX Asistență socială

                 Gimnazial 65.04.01 – 57

Colegiul M.Cantacuzino                  – 7.400 lei

Scoala Gimnaziala George Enescu  +7.400 lei   

0 lei

 

Cap.67.02 »CULTURĂ RECREERE RELIGIE«

Titlul II Bunuri si servicii

 

75.000 lei

75.000 lei

Cap.70.02 »SERV.DE DEZVOLTARE SI LOCUINTE«

Titlul XIX Rambursări de credite interne garantate(81.02.01)

150.000
Cap.87.02 »ALTE ACTIUNI ECONOMICE«

Titlul II Bunuri si servicii (20.30.30 )

149.200 lei

149.200 lei

  1. BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
    I. VENITURI :    0 lei
Venituri i 0 lei
    II. CHELTUIELI : 0 lei
   Cap.65.10 » INVĂȚĂMÂNT «

1.       Titlul II- Bunuri și Servicii (65.03.01 20)

Preșcolar   65.03.01- 20

Colegiu M.Cantacuzino                    -136.200 lei

Scoala Gimnaziala George Enescu  +136.200 lei

 

0

    ART.2  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Sinaia, 26 septembrie  2023 

Inițiator,

VLAD OPREA

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: septembrie 27, 2023

Comments are closed.