Administrație Publică

Hotărârea nr.138 din 26.09.2023 privind aprobarea bugetului evenimentului ’’Festivalul Sinaia Forever” – 2023, Ediția XXVIII

septembrie 27, 2023

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 2841/25.09.2023 al Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 2842/25.11.2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile :

  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. 3, art.40 alin. 1

În temeiul art.129, alin. 2, lit.d), și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă alocarea bugetară necesară organizării evenimentului “Festivalul Sinaia Forever” 2023, in valoare totala de 1.400.000 lei.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget şi Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sinaia.

Art.3. – Prezenta hotarare va fi comunicata de Secretarul General al orasului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica: Prefectului Judetului Prahova, Primarului orasului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget si Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: septembrie 27, 2023

Comments are closed.