Administrație Publică

Hotărârea nr.139 din 26.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2023

septembrie 27, 2023

   Având în vedere referartul de aprobare nr.24376/25.09.2023, raportul de specialitate nr.24377  din 25.09.2023 al Serviciul Buget și raportul de specialitate nr.24202 /22.09.2023 prin care SC Sinaia Forever  SRL ,propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

În baza Legii 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2022 a Legii 273/2006-privind  finantele publice  locale modificata si completata si Legea 82/1991 actualizata .

În temeiul OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, art.129, alin.1 si 2 lit. ”b”, coroborat cu alin.4 lit. “a”, art.139, alin.3 litera “a”.

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E, 

       ART.1 – Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL, pe anul  2023  astfel :

  1. VENITURI TOTALE :                + 1.134.700 lei

       – venituri din exploatare                                              +1.124.100 lei

– venituri financiare                                                      +     10.600 lei

  1.   CHELTUIELI TOTALE :                                       + 1.248.200 lei

-cheltuieli cu bunuri și servicii                                    +   621.500 lei

– cheltuieli de personal                                                   +   577.500 lei

-cheltuieli de exploatare                                                +     55.600 lei

-cheltuieli financiare                                                       +         100 lei

-cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate            –       6.500 lei

   III. PROGRAM DE INVESTIȚII (Anexa 4)                               0  lei

  – Diverse dotări                                                                  + 200.000 lei

– Investiții efectuate la imobilizarile corporale -Reamenajare spatii Casino     – 200.000 lei

ART.2 Primarul orașului Sinaia si administratorul SC Sinaia Forever SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: septembrie 27, 2023

Comments are closed.