Administrație Publică

Dispoziția nr.337 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință ordinară de îndată în data de 17.10.2023

octombrie 13, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Marți, 17 octombrie 2023, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință ordinară care se va desfașura în sala de Ședințe a Primăriei Orașului Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 27 iulie, din luna august și luna septembrie 2023 ;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, în Orașul Sinaia;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL, situate în orașul Sinaia;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia și Regulamentului de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv Carpați Sinaia;
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea grilei de salarizare pentru funcțiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Carpați Sinaia, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local Sinaia;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea grilei de salarizare pentru funcțiile publice si funcțiile contractuale din administrația publică – aparatul de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice actualizate, fază PT+DDE pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,,Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza PT pentru lucrările de ,, Reabilitare strada Aleea Sion, oraș Sinaia, Județul Prahova;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri;
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 298 mp, situat în Sinaia, str.Coștilei nr. 27, lot 2;
 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenurilor din Sinaia, str. Gheorghe Doja nr.73, T 30, P30, nr. cad. 25451, în suprafață de 103 mp și Gheorghe Doja nr. 73, lot 2A, nr.cad. 25448, în suprafață de 235 mp, ce fac obiectul contractului de concesiune nr. 14969/23.05.2022, către Panait Valerie Marian;
 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 184mp, situat în Sinaia, bd. Ferdinand nr. 3B;
 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 223 mp, situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 16A;
 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat prin HCL. nr. 214/22.11.2018;
 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în Consiliul de administrație și Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității din cadrul Colegiului ”Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia, pentru anul școlar 2023 – 2024;
 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Sinaia în Consiliul de administrație și Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității din cadrul Scolii Gimnaziale ”George Enescu”, Orașul Sinaia, pentru anul școlar 2023 – 2024;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență si reprezentare pentru buna desfasurare a acestei activitati la nivelul Pimăriei orasului Sinaia;
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.115/27.07.2023 privind completarea listei parcărilor publice din Orașul Sinaia, administrate de către SC Transport Urban Sinaia SRL, ajustarea tarifelor și stabilirea programului de funcționare al parcărilor, aprobată în ședința CL Sinaia din data de 27 iulie 2023.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția nr.337 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 13, 2023

Comments are closed.