Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție de : – Asistent medical generalist în cadrul Cabinetului medical al Colegiului M.Cantacuzino Sinaia

octombrie 16, 2023

     A  N  U  N  Ț

Primăria orașului Sinaia organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă determinată  funcției  contractuale  de  execuție  de :

–        Asistent medical  generalist   în cadrul Cabinetului medical  al Colegiului  M.Cantacuzino Sinaia

Informații privind desfășurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data susținere probă scrisă : 31.10.2023

Data susținere probă interviu : 02.11.2023

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere : 16.10.2023 – 20.10.2023

Locul desfășurării concursului : sediul Primăriei Orașului Sinaia, Bd. Carol I, Nr. 47

 

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– asigură și răspunde de acordarea de servicii de îngrijire medicală  elevilor

2.Responsabilități :

·      izolează copiii suspecți de boli transmisibile si anuntă urgent medicul colectivității,familia sau reprezentantul legal ;

·      supraveghează focarele de boli transmisibile,aplicând măsurile antiepidemice față de contacti si efectuează recoltari de probe biologice,dezinfecții,etc.;

·      Efectuează catagrafia elevilor supuși (re)vaccinărilor ;

·      Efectuează,sub supravegherea medicului ,imunizările profilactice planificate,în conformitate cu Programul național de imunizari ;

·      Înregistrează în fișa de consultație și în registrul de vaccinări imunizările efectuate

·      Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare vacanță, precum si alte triaje,atunci când este cazul ;

·      Depistează si izolează orice boală infectocontagioasă,informând medicul despre aceasta;

·      Efectuează somatometria în cadrul examenului medical,înscriind datele rezultate în fișele medicale ;

·      Participă la examenul dezvoltarii fizice a elevilor :somatometrie (înălțime,greutate,perimetru toracic),somatoscopie ,fiziometrie (tensiune arterială,frecvență cardiacă,forță musculară manuală,capacitate vitală pulmonară)și altele, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale ;

·      Consemnează în fșsele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilant ale stării de sănătate și rezultatele controalelor elevilor dispensarizați, precum si motivările absențelor elevilor din cauze medicale,scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică scolară

·      participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentația elevilor ;

·      Consemnează zilnic într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constătarile privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazine si a mâncarii, igiena individuală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie pentru persoanele care prezintă febra, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee,aducând la cunostința conducerii aceste constătari ;

·      Asistă la scoaterea alimentelor din magazie si controlează calitatea organoleptică a acestora,semnalând  în foaia de alimentație privind calitatea alimentelor ;

·      Controlează zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazine și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar ;

3.Abilități, calități și aptitudini necesare candidatului ideal  :

-exercitarea profesiei cu onestitate, buna credință și responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  și consiliere ;

-empatie

-atenție la detalii

-compasiune față de pacienți

5.Conditii specifice de participare la concurs/examen :

-studii – școală postliceală sanitară – specializare asistent medical generalist .

-vechime minimă în specialitatea  studiilor     – fără vechime

6.Cum să aplici :

·      Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei Sinaia în perioada

16 octombrie – 20 octombrie 2023   și  va conține în mod obligatoriu:

a)formular de înscriere la concurs;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e)copia certificatului de membru al OAMGMAMR vizat pentru anul în curs. însoțit de aviz și copie a asigurării de malpraxis în termen de valabilitate .

f)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

g)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

j)curriculum vitae, model comun european1)formularul de înscriere ;

k) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

l) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Optional  :

·      alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

·      alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

·      Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

·      Ordinul nr. 2508/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

·      Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.

·      Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

·      OUG nr.144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;

·      Codul din 2009  de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moașei  și al asistentului medical din România ;

Vezi anunțul în format pdf AICI

Formular înscriere concurs format pdf

 

Last modified: octombrie 16, 2023

Comments are closed.