Administrație Publică

Hotărârea nr.143 din 17.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

octombrie 19, 2023

        Având în vedere referatul de aprobare  nr.25523 din 06 octombrie 2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și  raportul  de specialitate nr.25524  din 06 octombrie 2023  prin care Serviciul Buget și Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;

Având în vedere avizul   comisiei de specialitate  a Consiliului local Sinaia;

În baza Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 și a nr. Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E :       

 ART. l. –   Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 astfel :

  1. BUGET LOCAL
   I. VENITURI :    200.000 lei
Venituri din impozit teren persoane juridice  (07.02.02.02)

Venituri din donații și sponsorizări (37.01.00)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare  pentru  finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) (37.02.03)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare (37.02.04)

100.000 lei

100.000 lei

-1.500.000 lei

1.500.000 lei

    II. CHELTUIELI : 200.000 lei
Cap.67.02 ”CULTURĂ RECREERE RELIGIE”

Titlul II Bunuri și servicii (67.05.03-20.01.30)

500.000 lei

500.000 lei

Cap.70.02 ”SERV.DE DEZVOLTARE ȘI LOCUINȚE”

Titlul X  PROIECTE  CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  – Sinaia 3.0

         Cheltuieli neeligibile (58.01.03)

Titlul XV Active nefinanciare  (70.03.01.71.01.30

         Reparații clădire Casino Sinaia

-1.540.000 lei

-1.500.000 lei

-40.000 lei

Cap.74.02 ”PROTECȚIA MEDIULUI”

Titlul XV Active nefinanciare  (74.50.00.71.01.30)

 Platforme supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor

23.000 lei

 

23.000 lei

 

Cap.84.02 ”TRANSPORTURI”

Titlul II Bunuri și servicii – 20.02         1.000.000 lei

                                             – 20.01.30       100.000 lei

 

1.100.000 lei

1.000.000 lei

100.000 lei

Cap.87.02 ”ALTE ACȚIUNI ECONOMICE”

Titlul II Bunuri și servicii (87.04.00-20.30.30 )

Titlul XV Active nefinanciare  (87.50.00.71.01.30)-Salvamont

 Achiziție și montat centrale termice(gaz – electric)  și hidrofor 

 

117.000 lei

100.000 lei

17.000 lei

ART.2. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraș  Sinaia.

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică Locală: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia și  Serviciului Buget și  Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2023

Comments are closed.