Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 03.08.2023

octombrie 20, 2023

Încheiat astăzi 03 august  2023, orele 16,00 în şedinţa extraordinară  de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul Oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 271/03.08.2023, care   s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La începutul ședinței, dl. Gheorghe Bădăran, președintele de ședință o invită pe  dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul orașului Sinaia să facă  apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 14 consilieri din  cei 17 consilieri aleși. Lipsesc motivat: dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Miloș Călin și dna. cons. Arieșan Aurora.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administrator public oraș Sinaia, dna. Cristina Gheauș, consilier Cabinet primar,  dl. Horațiu Năpăruș, inspector Serviciul Politici Publice și   d-na. Popescu Maria, inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Lipsește motivat, Dl. primar Vlad Oprea.

Președintele de ședință, dl. viceprimar Gheorghe Bădăran,  arată că, pe ordinea de zi este un singur punct, respectiv Proiectul de hotărâre pentru completarea și modificarea  Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.106/20.07.2023  privind  aprobarea participării la Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru apelul de proiecte „PNRR/2023/C13/I4 Construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea serviciilor sociale a 71 de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, Componenta C13 Reforme Sociale, Investitia I4. Crearea unei rețele de Centre de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice” și a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Înfiintarea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Sinaia, județ Prahova (8810 CZ – V – I) , cu o capacitate totală de 75 de locuri – prin Construire centru de zi pentru persoane vârstnice, parcare, împrejmuire, branșamente utilități și organizare de șantier”.

Președintele de sedință  supune aprobării proiectul ordinii de zi care se votează cu 14 voturi ”pentru”.

În  continuare, se trece la discuții pe marginea proiectului înscris pe ordinea de zi.

Președintele de ședință precizează că, s-a convocat ședinta de îndată, deoarece, finanțatorul proiectului, respectiv Comisia de evaluare a proiectului, a solicitat printr-o adresă, completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 106/20.07.2023 referitoare la construirea  unui Centru de zi de asistență  și recuperare pentru persoane vârstnice, cu 2 puncte, respectiv: înființarea serviciului public social ”Centru de zi de asistenta si recuperare  cu echipa mobilă de îngrijire la domiciliu, cu o capacitate de 75 de locuri” și elaborarea Regulamentului de organizare și functionare  a serviciului social înființat.

Întreaba  dacă sunt observații pe marginea acestui proiect.

Întrucat nu sunt intervenții, supus la vot, proiectul de hotărâre sus menționat se adoptă cu 14 voturi ”pentru”.

În încheiere, președintele de ședință le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 16,10.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 20, 2023

Comments are closed.