Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 23.08.2023

octombrie 20, 2023

Încheiat astăzi 23 august  2023, orele 16,00 în şedinţa extraordinară  de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul Oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 295/23.08.2023, care   s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La începutul ședinței, dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul orașului Sinaia face  apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 14 consilieri din  cei 17 consilieri aleși. Lipsesc motivat: dna. cons. Hogea Anca, dna. Poponete Valentina și dna. cons. Arieșan Aurora. Sunt prezenți în sala fizic 7 consilieri, iar 7 consilieri participă la ședință în format electronic prin intermendiul platformei Zoom.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane, dl. Daniel Dumitrache, inspector Serviciul Politici Publice și   d-na. Popescu Maria, inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Intrucât dl. Gheorghe Bădăran, vicepreședintele orașului Sinaia și președintele de sedință ales pentru 3 luni, participă la ședință online, dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia ii roagă  pe membrii Consiliului local sa faca propuneri pentru președintele ședintei de astazi.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  o propune pe dna cons. Șuvaina Monica.

Dl. cons. Popa Gheorghe  îl propune pe dl. cons. Remus David.

Dna. cons. Șuvaina Monica  refuză propunerea de a fi președinte de ședință.

Președintele de ședință  supune aprobării propunerea dlui. cons.  Popa Gheorghe, respectiv alegerea dlui cons. Remus David în funcția de președinte oentru o perioada de 3 luni, care se adoptă cu 13 voturi ”pentru” și o ”abținere” (se abține dl. cons. Iosifescu Nicolae).

Dl. cons. Remus David, președintele de ședință,  arată că, pe proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi sunt trecute 5 puncte.

Întreabă dacă mai sunt intervenții pe marginea ordinii de zi.

Întrucât,  nu mai sunt observatii, președintele de sedință  supune aprobării proiectul ordinii de zi care se votează cu 14 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 1 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, inițiat de dl.  Vlad Oprea  primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar Vlad Oprea  arata că, la partea de venituri  se rectifică bugetul cu suma de  560.000 lei care a

fost repartizată astfel : 200.000 lei pentru finalizarea unor lucrări interioare la  Școala  George Enescu, lucrări  care nu au fost prinse in proiectul cu finanțare din fonduri europene și suma de 2.000.000 lei care s-a luat de la Sanatate, Construire Spital Orășenesc   si s-a dat  Scoalii Principesa Maria.

Dl. cons. Pavel Georgini întreabă daca mai sunt si alte modificări la rectificarea de buget.

Dl. primar  menționează că, a propus să se repartizeze pentru studii si proiecte suma de 100.000 lei.

Președintele de sedinta  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat, care se adoptă  cu 14 voturi ”pentru”.

Urmează pct. 2 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea și depunerea spre finanțare a proiectului cu titlul ”Îmbunătățirea infrastructurii digitale a Spitalului Orășenesc Sinaia” în cadrul apelului de proiecte PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA 7  – Transformare digitală, INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice și a cheltuielilor legate de proiect, inițiat de dl. Vlad Oprea  primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar Vlad Oprea  arată că, a apărut o oportunitate  pe P.N.R.R., și pentru aceata a convocat ședinta de îndată, un proiect  pe partea de digitalizare pentru Spitalul Orășenesc, în valoare de  1,4 milioane lei, din care  9.500 lei sunt cheltuieli care revin  bugetului local.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă  cu 14 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiţii “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”, inițiat de dl. Vlad Oprea  primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar  arată că, este formula agreată de Ministerul Dezvoltării, aprobată  în comisia tehnică.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat, care se adoptă  cu 14 voturi ”pentru”.

Urmează pct. 4 – Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexecitarea  dreptului de preemtiune  al Consiliului local al orasului Sinaia asupra terenului pădure în suprafata de 9596 mp. Nr. Cad. 23517, situat în extravilanul orașului Sinaia, jud. Prahova, tarla 8, parcela PD 61/2, inițiat de dl.Vlad Oprea  primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar  menționează că, este vorba despre un teren  forestier în suprafață de 9596 mp. care s-a scos la vânzare. Pentru că are termen 28 august 2023, l-a trecut pe ordinea de zi a acestei ședințe. Propune Consiliului Local neexercitarea dreptului de preemțiune asupra acestui teren.

Președintele de sedință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă  cu 13 voturi ”pentru” și un  vot ”impotrivă” (votează împotrivă dl. cons. Miloș Călin).

Dl. cons. Miloș Călin  justifică votul împotrivă motivând că, acest teren este aproape de un proiect din zona Poligonului  și nu are toate datele referitoare la acesta. A existat un PUZ care a fost supus dezbaterii publice tot pentru  Poiana Poligonului si nu vrea sa mai voteze fără să știe despre ce este vorba.

Dl. cons.  Cretu Pompiliu  precizează că, acolo este o zonă cu lentile de alunecare.

Urmează pct. 5 – Proiect de hotarare privind completarea Anexei 1 din HCL 64/21.04.2022- Repartiție autoturisme, inițiat de dl. Vlad Oprea  primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar Vlad Oprea arată că este vorba de 4 mașini primite sub formă de donație de la Serviciul de Informații Externe pe care a propus să fie repartizate astfel : 2 izoterme la SC. Sinaia Forever SRL si 3 mașini la Direcția Poliția Locală.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă  cu 14 voturi ”pentru”.

În încheiere, președintele de ședință le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 16,10.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 20, 2023

Comments are closed.