Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 26.09.2023

octombrie 20, 2023

Încheiat astăzi 26 septembrie  2023, orele 16,00 în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul Oraşului Sinaia, în baza dispoziţiei nr. 323/26.09.2023, care   s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La începutul ședintei, dna. Beatrice – Eugenia Rădulescu, Secretar General Oraș Sinaia,  face  apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 15 consilieri din  cei 17 consilieri aleși. Lipsesc motivat :  Dl. Cons. Dumitrache Costin si Dl. Cons. Pavel Georgini.

Dl. cons.Iosifescu Nicolae intra online inainte de  a se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului în format electronic.

La ședință participă:  Dl. Gheorghe Bădăran, Viceprimarul Orașului Sinaia, Dna. Beatrice – Eugenia Rădulescu,  Secretar General al oraşului Sinaia, Dl. Dumitrache Daniel, inspector Serviciul Politici Publice și  D-na Mititelu Elena Marilena , inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Presedintele de ședință, Dl. David Remus, arată că, pe proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi sunt trecute 6 puncte.

Întrucat nu mai sunt observații, președintele de ședință supune aprobării proiectul ordinii de zi care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 1 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, inițiat de dl.Vlad Oprea, Primarul Orașului Sinaia.

Întrucat nu  sunt observații pe marginea acestui proiect,  președintele de ședință il supune spre aprobare. Proiectul de hotarare sus mentionat  se adoptă  cu 14 voturi ,, pentru “.

Intra online, dl. cons. Iosifescu  Nicolae.

Urmează pct. 2 – Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pentru Festivalul Sinaia Forever.

Dl. Cons. Miloș Călin  întreabă de ce acest proiect trebuie aprobat cu doar 2 zile înainte de festival.

Dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran menționează faptul că este vorba de o sponsorizare, în valoare de 149.000 lei care trebuia introdusă în buget.

Dl. Cons. Marcoci Constantin – întreaba dacă nu trebuia și exemplificat ce se întamplă cu banii, cum vor fi cheltuiți.

Dl. Viceprimar  Gheorghe Bădăran – specifică faptul că o să primească un raport cu toate cheltuielile, după festival.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae – întreabă la ce articol de cheltuială din bugetul local se încadrează  bugetul festivalului care este plătit din bugetul  local.

Președintele de sedinta da cuvântul Dnei.Paula Vasile, șef serviciu Buget și Resurse Umane  care  precizează  că bugetul festivalului se încadrează la cap.87, la alte acțiuni economice, unde sunt toate evenimentele prevăzute,   la  tiltlul 2  – bunuri și servicii.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae întreabă ce sumă s-a prevăzut.

Dna. Paula Vasile – precizează că, inițial au fost 1.300.000 lei și acum suma este 1.400.000 lei.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  întreabă dacă este o rectificare de buget.

Dna. Paula Vasile arata că,  la rectificarea care s-a aprobat la punctul 1 apar veniturile din donații și  sponsorizări.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  – întreabă dacă o să vadă ulterior defalcarea cheltuielilor.

Dl. Cons. David Remus – precizează faptul că momentan nu știe dacă sunt încheiate, semnate și înregistrate toate contractele.

Dl. Cons.Iosifescu Nicolae – spune că altfel, nu  se știa de necesarul de 1.300.000 și dorește să știe dacă toată suma cheltuită la festival este din  bugetul local.

Dl.Cons.Iosifescu Nicolae –  menționează faptul că dlui se referă la banii publici, nu la  sponsorizări.

Dl. Cons. David Remus îl intrebă pe Dl.Cons. Iosifescu Nicolae dacă se referă la toată suma cheltuită la festival.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae – a întrebat dacă toată suma de 1.300.000 este din bugetul local.

Dna. Paula Vasile –  menționează faptul că nu toată suma este din bugetul local, veniturile din donații și sponsorizări sunt introduse în veniturile bugetului.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae – precizează că se referă la banii publici, nu la sponsorizări.

Dna. Cons. Anca Hogea – intervine si  spune că acei bani nu sunt doar din bani publici, ci și din sponsorizări.

Dl. Cons. Marcoci Constantin – intervine și spune ca dl. Cons. Iosifescu Nicolae întreabă foarte bine, vrea sa știe care este suma din sponsorizări și care este suma din bugetul local.

Dl.Cons. Iosifescu Nicolae – menționează că în proiect scrie că, această sumă de  149.000 lei este din sponsorizări.

Dl. Cons. David Remus – spune că după încheierea festivalului o să apară un raport cu cheltuielile defalcate a bugetului local.

Dl. Cons. Marcoci Constantin  – întreabă ce aprobă la acest proiect.

Dl. Cons. Remus David – îi comunică faptul că aprobă alocarea bugetară, bugetul festivalului, suma de 1.400.000 lei.

Întrucat nu mai sunt observații, președintele de ședință supune spre aprobare proiectul care se aprobă cu 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și 2 ”abțineri.”

Urmează pct.3 – Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din HCL nr. 131/04.09.2023  – Predarea – primirea patrimoniului, a activelor fixe si circulante, precum și a pasivelor și a disponibilităților înregistrate la data de 31.08.2023 între Colegiul ,, Mihail Cantacuzino”, în calitate de Predator și Școala Gimnazială ,, George Enescu”, – Orașul Sinaia cu toate structurile subordonate, în calitate de Primitor.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat, care se adoptă cu 15 voturi ,,pentru”.

Urmează pct.4 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli    al SC Sinaia Forever.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat, care se adoptă cu 15 voturi ,,pentru”.

Urmează pct.5 – Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de              preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul ( construcție C1 cu regim de înălțime D+P+E+M, în suprafață construită la sol de 279,99 mp și teren în suprafață de 926 mp din acte, 928 mp măsurată) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 43, nr.cad 23709-C1 și 23709, Jud.Prahova, înscris în Lista Monumentelor istorice din 2015, sub denumirea de ,,Casa George Ionescu” , cod PH-II-m-B-16662.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat, care se adoptă cu 13 voturi ,,pentru” și 2 ”abțineri”.

Urmează pct. 6 – Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istotric (apartament in suprafata de 8,6 mp. Din construcția C1) situat in Sinaia, Bd. Carol I nr. 38, judetul Prahova, regim de inaltime P+1, nr. Cad. 20392-C1-U7, impreuna cu suprafetele indivize inscris in Lista  Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ”Vila Oteteleșanu“,  cod PH-II-m-B-16659

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat, care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”  si o ”abținere.”

La încheiere, președintele de ședință le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 16,20.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 20, 2023

Comments are closed.