Administrație Publică

Hotărârea nr.144 din 17.10.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, în Orașul Sinaia

octombrie 23, 2023

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 1720 din 15.06.2023 al Primarului Orașului Sinaia, în calitate de iniţiator;

– Raportul de specialitate nr. 1729 din 15.06.2023 al Departamentului Monitorizare și Control din cadrul Direcţiei Poliția Locală Sinaia, privind adoptarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi, în Orașul Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile:

– Art. 2, alin. (1), pct. i), art. 13, pct. b), art. 14 din Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 6, lit. j) din Ordinul nr. 356/2007 al MIRA privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

– Ordinului nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi și HCL nr.114/09.06.2022 privind majorarea tarifelor maximale de distanță lei/km, pentru serviciului transport cu autoturisme în regim de taxi și în regim de închiriere în Orașul Sinaia

– Legii nr.92/ 2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale;

– Ordonanţei de Urgenţă nr. 71/ 29 iunie 2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic;

– Studiul de trafic la nivelul Orașului Sinaia efectuate în cadrul proiectelor Eco-Bus şi Park&Ride cu finanţare din Fonduri Europene;

– HCL nr.58/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi, în Orașul Sinaia;

– HCL 181/ 19.12.2013 modificată și completată prin HCL 170/27.11.2015 privind colantarea (vopsirea) autoturismelor care efectuează serviciul de transport în regim de taxi și închiriere pe raza Orașului Sinaia, în culoarea galben și majorarea tarifelor maximale de distanță lei/km;

– HCL nr.116/ 06.06.2018 privind stabilirea stațiilor de taxi pentru autoturismele care efectuează serviciul de transport în regim de taxi și închiriere pe raza Orașului Sinaia, modificată prin HCL nr.210/ 22.11.2018;

– HCL nr.114/ 09.06.2022 privind majorarea tarifelor maximale de distanță lei/km, pentru serviciul de transport cu autoturisme în regim de taxi și de închiriere în orașul Sinaia.

În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în regim taxi și în regim de închiriere, parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu anexele 1-11, care conțin:

-Anexa 1 – contract de atribuire a gestiunii delegate pentru serviciul de transport în regim de taxi și în regim de închiriere;

-Anexa 2 – model autorizație de transport pentru: persoane în regim de taximetrie/ mărfuri și bunuri/  serviciul de închiriere autoturisme;

-Anexa 3 – model autorizație taxi pentru transport: persoane în regim de taximetrie/ mărfuri și bunuri/ serviciul de închiriere autoturisme;

-Anexa 4 – copie conformă autorizație de transport pentru: persoane în regim de taximetrie/ mărfuri și bunuri/  serviciul de închiriere autoturisme;

-Anexa 5 – copie conformă autorizație taxi pentru transport: persoane în regim de taximetrie/ mărfuri și bunuri/ serviciul de închiriere autoturisme;

-Anexa 6 – autorizație de dispecerat;

-Anexa 7 – forma și dimensiunile ecusoanelor ( buline ) TAXI;

-Anexa 8 – forma și dimensiunile ecusoanelor ( buline ) mărfuri și bunuri/RENT-A-CAR;

-Anexa 9 – lista privind stabilirea stațiilor de taxi pentru autoturismele care efectuează serviciul de transport în regim de taxi și închiriere pe raza Orașului Sinaia;

-Anexa10 – model și dimensiuni listă tarife călatorie ( pe distanță, de pornire, de staționare);

-Anexa11– lista tarifelor practicate  afișate la loc vizibil în autovehicul.

Art.2. Se aprobă un număr de 42 autorizații taxi (4 la 1.000 locuitori) pentru transport persoane în regim de taxi în orașul Sinaia, pe o perioada de 5 ani.

La data adoptării prezentului Regulament, Autoritatea de autorizare are eliberate un numar de 63 autorizații de taxi, număr ce se va păstra. Nu se va mai atribui nicio autorizație taxi până la micșorarea numărului acestor autorizații, prin disponibilizare, în conformitate cu prevederile Legii 38/2003 actualizată și republicată.

Art.3. Tarifele maximale de distanță lei/km pentru serviciul de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, rămân în vigoare așa cum au fost aprobate prin HCL 114/2022.

Art.4. HCL nr.58/16.04.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi, în Orașul Sinaia și HCL nr.116/ 06.06.2018 privind stabilirea stațiilor de taxi pentru autoturismele care efectuează serviciul de transport în regim de taxi și închiriere pe raza Orașului Sinaia, modificată prin HCL nr.210/ 22.11.2018, își pierd valabilitatea odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament  Monitorizare și Control.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Departamentului juridic, contencios administrativ si administrație locala către : Prefectul Județului Prahova, Primarul Orașului Sinaia și Direcția Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 23, 2023

Comments are closed.