Administrație Publică

Hotărârea nr.145 din 17.10.2023 privind modificarea și completarea Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL situate în orașul Sinaia

octombrie 23, 2023

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.2504/24.08.2023 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

-Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă, înregistrat cu nr.2506/24.08.2023;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(7), lit.(q) coroborat cu art.155 alin.(1)  și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.15/21.02.2022 care va avea continutul anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. – Se mandatează Comisia de vânzare a locuințelor ANL numită prin Dispozitia Primarului orasului Sinaia, să recalculeze dobânda si să refaca graficul de rambursare a ratelor ramase, la fiecare solicitare primită în acest sens.

Art.3. – Împuternicește Primarul sau Viceprimarul orașului Sinaia, să semneze declarația autentica privind achitarea întregului preț al imobilului si radierea din Cartea Funciara a orașului Sinaia a dreptului de proprietate constituit în favoarea orașului Sinaia precum și a dreptului de administrare al acestuia.

Art.4. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget  și Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.5 – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Buget și  Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă.

Anexa nr.1 la HCL nr.145/17.10.2023

REGULAMENT DE VÂNZARE A LOCUINȚELOR ANL

SITUATE ÎN SINAIA

CAP.I  DISPOZIȚII GENERALE

Art.1

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general, a principiilor si a procedurii privind vanzarea locuintelor construite prin A.N.L. aflate in proprietatea Statului Roman si in administrarea Consiliului Local Sinaia.

Art.2

Prezentului regulament ii sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale in domeniu:

 • Legea nr.152/1998 – privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr.962/2001 – privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluare si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice.

Art.3

In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

 1. Locuinte construite prin ANL – locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate in conditiile Legii nr. 152/1998 – privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care fac obiectul proprietatii private a statului si sunt administrate de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate (art.8 alin.2 din Legea nr.152/1998). Terenul aferent acestora apartine UAT Sinaia in calitate de administrator al locuintelor;
 2. Solicitant – persoana fizica, titularul contractului de inchiriere si/sau persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in conditiile legii (art.8 alin.4 din Legea nr.152/1998);
 3. Data punerii in functiune a locuintelor ANL – este data incheierii Protocolului de Predare-Primire intre Consiliul Local al orasului Sinaia si Agentia Nationala pentru Locuinte;
 4. Rata inflatiei (Ri) comunicata de INS, pentru perioada cuprinsa intre data punerii in functiune si data vanzarii locuintei, data vanzarii locuintei este considerata data depunerii cererii de achizitionare a locuintei, cu respectarea prevederilor art.10 alin.(1) din Legea nr.152/1998 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. Comision (C) – venit la bugetul local al orasului Sinaia, reprezentand 1% din valoarea de vanzare a locuintei, suma ce se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei in pretul de vanzare al acesteia ( art.10 alin.2 lit.d din Legea nr.152/1998);
 6. Venitul familiei – venitul mediu net pe membru de familie la data vanzarii al titularului contractului de inchiriere, care sa nu depaseasca 100% salariul mediu net pe economie (art.10, alin.2, lit.g din Legea 152/1998);

CAP.II PROCEDURA DE VALORIFICARE A LOCUINTELOR CONSTRUITE

PRIN ANL

Art.4

Locuintele ANL reprezinta locuinte pentru tineri destinate inchirierii, repartizate in conditiile art.8 alin.3 din Legea nr.152/1998 – privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5

Locuintele ANL se pot vinde titularilor contractelor de inchiriere si/sau catre persoanele in beneficiul carora s-a continuat inchirierea, in conditiile legii, numai la solicitarea acestora.

Art.6

Vanzarea acestor locuinte se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si a Normelor Metodologice de aplicare ale acesteia.

Art.7

 • Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, repartizate în condiţiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, după caz, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 6 ani consecutivi de la data încheierii primului contract de închiriere către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului şi fără interdicţie de vânzare sau după minimum un an neîntrerupt de la data încheierii primului contract de închiriere, cu condiţia consemnării interdicţiei de vânzare pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, în condiţiile legii.

Art.8

Vanzarea mentionata va face obiectul unui contract de vanzare-cumparare, incheiat la Notariat.

Art.9

 • Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, repartizate in conditiile art.8, alin.(3), din Legea nr.152/1998, republicata, se vand solicitantilor care indeplinesc cumulativ la data formularii cererii de cumparare, conform anexei nr.1 la prezentul regulament, urmatoarele conditii obligatorii:
 • Titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia-sot/sotie, copii si/sau alte personae aflate in intretinerea acestuia- sa nu detina o alta locuinta in proprietate, inclusiv casa de vacanta, cu exceptia cotelor-parti dintr-o locuinta, dobandite in conditiile legii, daca acestea nu depasesc suprafata utila de 37mp, suprafata utila minimala/persoana, prevazuta de Legea nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Sa nu detina la data incheierii contractului de vanzare-cumparare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata;
 • La data vanzarii venitul mediu net pe membru de familie, al titularului contractului de inchiriere a locuintei realizat in ultimele 12 luni, sa nu depaseasca cu 100% salariul mediu net pe economie;
 • Contractul de inchiriere sa fie valabil la data efectuarii cererii de cumparare precum si la data vanzarii;
 • Sa nu aiba debite la plata cheltuielilor cu titlu de chirie si de intretinere

Nota: Indeplinirea conditiei referitoare la venitul mediu pe membru de familie, se stabileste raportat la castigul salarial mediu net pe economie, comunicat in ultimul buletin statistic lunar al Institutului National de Statistica, inainte de data incheierii contractului de vanzare-cumparare.

 • Actele necesare pentru cumparare sunt conform Anexei nr.2 la prezentul regulament.

Art.10

 • Valoarea de vanzare a locuintei reprezinta valoarea de investitie a locuintei, diminuata cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentand recuperarea investitiei, calculata in functie de durata normata de functionare a cladirii retinuta de autoritatile administratiei publice locale si virata catre ANL. Valoarea de investitie a locuintei ( Vil) se calculeaza ca fiind raportul dintre valoarea de investitie a imobilului (Vii) si suprafata construita desfasurata  ( Scdi) a imobilului, multiplicat cu suprafata construita a locuintei ( Scdl). Valoarea de investitie a imobilului ( Vii) se comunica de catre ANL prin protocolul de predare-primire a imobilului catre autoritatea publica locala.

Vil = (Vii / Scdi) * Scdl

(2) Se determină valoarea de investiţie diminuată (Vild) astfel: valoarea de investiţie a locuinţei (Vil) diminuată cu valoarea rezultată în urma scăderii contravalorii sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei (Vilr), calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale şi virată către A.N.L.

Vild = Vil – Vilr

Se stabileste rata inflatiei (Ri), comunicata de INS, pentru perioada cuprinsa intre data punerii in functiune si data vanzarii locuintei, in baza indicelui anual al preturilor de consum, total. Se actualizeaza valoarea de investitie cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica, pentru perioada cuprinsa intre data punerii in functiune a locuintei si data vanzarii acesteia, data vanzarii fiind data depunerii cererii de achizitionare a locuintei

Se actualizează valoarea de investiţie cu rata inflaţiei.

V1 = (Vild x Ri) / 100 + Vild

(3)Valoarea actualizata se pondereaza cu coeficientul (Cp) prevazut de art.10, alin(2) lit.d1) din Legea nr.152/1998, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

V2 = V1 * Cp

(4)In cazul cladirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde in pretul locuintelor.Centralele termice raman in administrarea Consiliului Local Sinaia pana la vanzarea a jumatate plus unu din numarul locuintelor pe care le deservesc.

(5) La valoarea de vanzare calculata pentru fiecare locuinta se adauga un comision (C) de pana la 1% din aceasta, prevazut la art.10 alin.(2) lit.d) din Legea nr.152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare..

C= V2 x 1%

Valoarea finala de vanzare a locuintei se determina dupa formula:

Vvl = V2 + C

CAP.III MODALITATEA DE VANZARE A LOCUINTELOR ANL

Art.11

Vanzarea locuintelor ANL se poate face:

(1)- cu achitarea integrala a pretului final, la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, din surse proprii ale beneficiarului;

(2)- cu achitarea integrala a pretului final din surse proprii ale beneficiarului si/sau din credite contractate de beneficiar  de la institutii financiare autorizate, inclusiv cu garantia statului, cu plata in termen de maxim 5(cinci) zile lucratoare de la data inscrierii dreptului de proprietate in cartea funciara;

(3)- in rate lunare egale, inclusiv dobanda aferenta, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vanzare.

Art.12

In cazul achizitionarii locuintei cu plata in rate lunare egale, plata avansului de minimum 15%, precum si a comisionului de 1% se face la data incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentificata.

Art.13

Ratele lunare se pot achita astfel:

 1. In maximum 15 ani pentru cazul in care, la data vanzarii, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere a locuintei depaseste salariul mediu net pe economie cu cel putin 80%, dar nu mai mult de 100%;
 2. In maximum 20 ani pentru cazul in care, la data vanzarii, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere a locuintei depaseste salariul mediu net pe economie cu cel putin 50%, dar nu mai mult de 80%;
 3. In maximum 25 ani pentru cazul in care, la data vanzarii, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere a locuintei nu depaseste cu 50% salariul mediu net pe economie.

Art.14

In cazul vanzarii locuintelor cu plata in rate, dupa stabilirea pretului final, se adauga cuantumul integral al dobanzii, valoarea finala fiind esalonata in rate lunare egale pentru intreaga perioada a contractului.

Art.15

Pentru achizitionarea locuintelor cu plata in rate lunare egale, iclusiv dobanda aferenta, ratele lunare cuprind o dobanda anuala care acopera dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei la care se adauga doua puncte procentuale, aceasta dobanda fiind aplicabila la valoarea ramasa de achitat. Rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este rata dobanzii de politica monetara stabilita de BNR. Rata dobanzii de referinta este cea valabila la data incheierii contractului de vanzare-cumparare si ramane neschimbata pe intreaga durata a contractului.

Art.16

In cazul achizitionarii cu plata in rate lunare egale, cumparatorul se obliga sa achite ratele lunare la scadenta. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor de plata, cumparatorul datoreaza majorari de intarziere de 2% din cuantumul obligatiilor neachitate in termen. Aceasta se calculeaza pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art.17

(1) Executarea obligaţiei de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de către autorităţile administraţiei publice locale în care sunt amplasate locuinţele, în condiţiile în care titularul contractului de vânzare cu plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoţită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor. Durata contractului nu se prelungeşte cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător. Suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare şi de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare.

După expirarea perioadei de suspendare a executării obligaţiei de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată;

(2)In cazul neachitarii a trei rate consecutive, altul decat cel prevazut la alin.(1), contractul de vanzare-cumparare se considera reziliat de drept, fara nicio alta formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept in intarziere si avand obligatia de a preda locuinta la data notificata. Pentru recuperarea sumelor datorate, orasul Sinaia va proceda la initierea masurilor de executare silita potrivit prevederilor legale.

Art.18

 1. In cazul achizitionarii locuintelor ANL cu plata in rate, cumparatorul are posibilitatea achitarii in avans, in totalitate sau partial, a ratelor ramase, inclusiv dobanda, pana la data achitarii integrale.
 2. In cazul achitarii in avans, in totalitate sau partial, a ratelor ramase, inclusiv dobanda, pana la data achitarii integrale, dobanda se poate recalcula prin:
 • Mentinerea ratei lunare la acelasi nivel si reducerea perioadei;
 • Reducerea ratei lunare si mentinerea perioadei.
 1. Dobanda se va aplica la suma ramasa de achitat se reprezinta diferenta dintre valoarea datorata la incheierea contractului si suma ratelor efective platite pana la momentul rambursarii in avans si valoarea achitata anticipat, iar graficul se va reface conform optiunii cumparatorului, astfel:
 • Rambursare partiala prin mentinere rata si reducere perioada;
 • Rambursare partiala prin reducere rata si mentinere perioada.
 1. In cazul achitarii in avans, in totalitate sau partial, a ratelor ramase, valoarea contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate va fi diminuata cu contravaloarea dobanzii calculate prin diferenta dobanzii initiale si a celei aplicate la noua valoare ramasa de achitat.
 1. Orice modificare a graficului de rambursare datorita achitarii in avans, in totalitate sau partial a ratelor ramase de achitat se face de catre Comisia de vanzare a locuintelor stabilita prin dispozitia Primarului orasului Sinaia fara a fi nevoie de aprobarea Consiliului Local Sinaia, intrucat valoarea de vanzare a locuintei nu se schimba.

CAP.IV DOBANDIREA DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA COTE-PARTI DE TEREN SI ASUPRA COTELOR-PARTI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE LOCUINTELOR ANL

Art.19

(1). Transferul de proprietate asupra locuinţei se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege;

(2). Până la achitarea valorii de vânzare, locuinţele rămân în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, până la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele acestora până la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele acestora.

Art.20

Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinţei ANL , titularul contractului  dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi de construcţii şi instalaţii, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.21

Transmiterea dreptului de folosinta asupra cotei-parti de teren aferenta locuintelor ANL se realizeaza concomitent cu transferul dreptului de proprietate asupra locuintei ANL. Folosinta terenului aferent va fi notata in contractul de vanzare-cumparare incheiat in forma autentica la Notariat.

CAP.V DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art.22

Sumele obtinute din vanzarea locuintelor ANL sunt destinate exclusiv finantarii constructiei de locuinte pentru tineri.

Art.23

Sumele reprezentand valoarea de vanzare a locuinteloir ANL  se incaseaza initial in contul Primariei orasului Sinaia, apoi se vor vira in contul deschis de catre Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea finantarii programului de locuinte pentru tineri, in termen de maxim de 30 de zile de la incasare.

Art.24

Sumele reprezentand comisionul de 1% aplicat valorii de vanzare a locuintelor ANL se incaseaza si se constituie venit al bugetului local al orasului Sinaia.

Art.25

Contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate lunare va cuprinde obligatoriu:

 • Transferul de proprietate asupra locuintei se produce dupa achitarea integrala a valorii de vanzare , cu indeplinirea formalitatilor de publicitate cerute de lege;
 • Pana la achitarea valorii de vanzare, locuintele raman in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrative- teritoriale in care acestea sunt amplasate.

Art.26

Vanzarea fiecarei unitati locative va face obiectul unei hotarari de Consiliu Local.

Art.27

Calculul valorii finale de vanzare pentru locuintele ANL va fi realizat de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului orasului Sinaia.

Art.28

Contractele de vanzare-cumparare, precum si orice alte acte incheiate cu incalcarea dispozitiilor prevazute in Legea 152/1998- privind infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinte, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sunt lovite de nulitate absoluta.

Art.29

Depistarea acestor cazuri si sesizarea instantelor judecatoresti pentru constatarea nulitatii si restabilirea situatiei anterioare se fac prin grija prefectilor.

Art.30

Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.

Anexa nr.2 la HCL nr.145/17.10.2023

FISA DE CALCUL

Nr.crt. Descriere Valoare (lei)
1 Data receptie imobil ( luna, an )
2 Valoare de investitie imobil ( Vii )
3 Suprafata construita desfasurata imobil ( Scdi ) (mp)
4 Suprafata construita desfasurata (mp) locuinta – se determina de catre UAT in baza masuratorilor cadastrale (Scdl)
5 Valoare de investitie locuinta (Vil) Vil = (Vii/Scdi)*Scdl
6 Contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentand recuperarea investitiei virata catre ANL (Vilr) conform prevederilor art.8 alin.(13) din Legea nr.152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Vilr
7 Valoarea de investiţie locuinţă diminuată (Vild) este valoarea de investiţie a locuinţei (Vil) diminuată cu valoarea rezultată în urma scăderii contravalorii sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale şi virată către A.N.L. (Vilr de la pct. 6). Vild =Vil – Vilr
8 Rata inflaţiei (comunicată de Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcţiune şi data vânzării locuinţei, în baza indicelui anual al preţurilor de consum, total) Ri = IPCtotal – 100
9 Valoare de investiţie actualizată cu rata inflaţiei

V1 = (Vild x Ri) / 100 + Vild

V1 = (Vild x Ri) / 100 + Vild
10 Valoare de investitie ponderata cu coeficientul Cp prevazut la art.10 alin.(2) lit.d1) din Legea nr.152/1998 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (V2) V2 = V1 * Cp
11 Comision (C) de pana la 1% din valoarea de vanzare calculata  locuintei, prevazut la art.10 alin(2) lit.d) din Legea nr.152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare C = V2 * 1%
12 Valoare finala vanzare locuinta ( Vvl) Vvl = V2 +C

NOTA: Coeficientul Cp prevazut de art.10, alin.(2), lit.d1) din Legea nr.152/1998 republicata, cu modoficarile si completarile ulterioare pentru orase este de 0,85.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 23, 2023

Comments are closed.