Administrație Publică

Hotărârea nr.147 din 17.10.2023 privind stabilirea grilei de salarizare pentru funcțiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Carpați Sinaia, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local Sinaia

octombrie 24, 2023

Consiliul Local al orașului Sinaia , județul Prahova ;

Văzând referatul de aprobare nr.  2725/13.09.2023 întocmit de Primarul orașului Sinaia  precum și raportul de specialitate nr.  2724/13.09.2023 întocmit de Serviciul de Buget și Resurse Umane  al  Primăriei orașului Sinaia ;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr.153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art.11 din CAPITOLUL II – Salarizarea – secțiunea 1 – Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar, precum și a Hotărârii Guvernului nr.900/28.09.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;

În temeiul  art.5, lit.w), art. 129 alin.(2), lit.a) coroborat cu alin. (3), lit.c),  art.139 alin.(1), art.140  alin.(1) și  art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- (1) Se  aprobă grila de salarizare pentru funcțiile contractuale  din cadrul Clubului  sportiv ”Carpați” Sinaia, instituție publică  aflată în subordinea Consiliului Local,  conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.

(2) Salariile de bază pentru funcțiile de conducere prevăzute în anexă,  cuprind gradația aferentă tranșei de vechime în muncă la nivel maxim.

(3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție prevăzute în anexa sunt stabilite la gradația 0

(4) Salariile de bază au corespondent un coeficient raportat la salariul minim brut pe țară, garantat în plată și sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin Serviciul de Buget si Resurse Umane si de Clubul Sportiv ”Carpați” Sinaia.

Art.3. –  Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică : Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Clubului Sportiv Carpați Sinaia și Serviciului Buget și Resurse Umane.

ANEXA LA HCL.NR.147/17.10.2023

NOMENCLATORUL , IERARHIA ȘI SALARIZAREA   FUNCȚIILOR  CONTRACTUALE   din cadrul Clubului Sportiv Carpați Sinaia

a). Salarii de baza pentru funcții  contractuale  de conducere

nr.

crt.

funcția nivelul studiilor Gradul Salariul de baza

 

minim coeficient maxim coeficient
1 director S II 5.000 1,666 11.000 3,666

Nota : Salariile de baza prevazute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim

b). Salarii de baza stabilite pentru funcțiile  contractuale de execuție

nr.

crt.

funcția nivelul studiilor salariul de baza *

                       la gradația 0

minim coeficient maxim coeficient
1 inspector de specialitate

(contabil) gradul   I A

gradația 0

 

S

 

4.000

 

1,333

 

6.300

 

2,100

2 Administrator

gradația 0

M 3.500  1,166 5.500 1,833
3 Antrenor categoria I gradația 0 *** S, M 4.000 1,333 6.300 2,100
4 Antrenor categoria II  gradația 0 *** S, M 4.000 1,333 6.200 2,066
5 Antrenor categoria III gradația 0 *** S, M 4.000 1,333 6.100 2,033
6 Instructor sportiv gradația 0 M 4.000 1,333 5.900 1,966

NOTĂ:

***)Salariile de bază pentru antrenorii cu studii superioare se majorează cu 10% față de nivelul prevăzut în prezenta  anexă.

*Salariile de bază prevăzute sunt pentru gradația 0.Salariile de bază pentru gradațiile 1 – 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pt.gradația 0 conform prevederilor art.10 din Legea – cadru nr.153.2017,privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 26, 2023

Comments are closed.