Administrație Publică

Hotărârea nr.149 din 17.10.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate fază PT +DDE pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiții “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”

octombrie 24, 2023

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare al d-lui Primar nr. 2932 din 04.10.2023;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2933 din 04.10.2023;
  • Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Orașului Sinaia;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 art.44, alin(1) privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139, alin. (3), lit. e), coroborat cu  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1.  –  Se aprobă documentația tehnico – economică actualizată, fază Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru obiectivul de investiții “Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, județul Prahova” – continuare lucrări, modificare soluție și actualizare proiect autorizat cu cu AC nr. 83 /11.11.2022.

ART.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova” conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

ART.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,  Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 122 din 27.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice fază PT+DE – având ca obiect continuare lucrări “Construire Spital Orășenesc,Sinaia” își încetează valabilitatea.

ART.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Jud. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget, Biroului Investiții și Achiziții Publice, Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A. și se va afișa pe site-ul propriu.

Anexa 1 la HCL nr. 149/17.10.2023

Indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții

Construire Spital Orășenesc, Localitatea Sinaia, Județul Prahova”

Suprafață teren – 10.581,00 mp

(inclusiv TVA)
Valoarea totală a investiției 272.497.969,42 LEI 54.832.978,39 EUR

 

din care C+M 152.583.222,36 LEI 30.703.320,66 EUR

 

Valoarea finanțată prin Subprogram („C.N.I”) 249.197.004,99 LEI 50.144.278,21 EUR
din care C+M 132.583.072,43 LEI 26.678.821,72 EUR

 

Valoarea finanțată prin UAT Orașul Sinaia (cheltuieli pentru servicii și lucrări finanțate de UAT) 23.300.964,43 LEI 4.688.700,18 EUR
din care C+M 20.000.149,93 LEI 4.024.498,94 EUR

 

(la cursul BNR 31.05.2023, de 1 euro=4,9696)

Vezi hotărârea în format pdf AICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: octombrie 24, 2023

Comments are closed.