Administrație Publică

Hotărârea nr.151 din 17.10.2023 privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri

octombrie 24, 2023

Având în vedere:

– Procesul verbal nr. 2337/09.08.2023 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

–  Referatul de aprobare nr. 2340/09.08.2023, întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Marcoci Constantin, Miloș Călin, Consilieri locali;

–  Raportul de specialitate nr. 2341/09.08.2023, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile:

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 354, alin. (1) şi alin. (2) și art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • G. nr. 392/2020 privind aprobarea normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă inventarierea în domeniul privat al oraşului Sinaia a unor terenuri, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Se abrogă poziția nr. 1 din Anexa la  Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 03.05.2018.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget și Resurse Umane. 

ART.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Instituția Prefectului jud. Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 24, 2023

Comments are closed.