Administrație Publică

Hotărârea nr.153 din 17.10.2023 privind vânzarea fără licitație a terenurilor din Sinaia, Str. Gheorghe Doja nr. 73, T 30, P30, nr. cad. 25451, în suprafață de 103 mp și str. Gheorghe Doja nr. 73, lot 2A, nr. cad. 25448, în suprafață de 235 mp, ce fac obiectul contractului de concesiune nr. 14969/23.05.2022, către Panait Valerie Marian

octombrie 24, 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr. 2869/28.09.2023 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare și vânzarea către Panait Valerie Marian CNP 1XXXXXXXXXXXX, fără licitaţie publică, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ și conform HCL 183/2006, a terenurilor din Sinaia, Str. Gheorghe Doja nr. 73, T 30, P30, nr. cad. 25451, în suprafață de 103 mp și str. Gheorghe Doja nr. 73, lot 2A, nr. cad. 25448, în suprafață de 235 mp, ce fac obiectul contractului de concesiune nr. 14969/23.05.2022;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2870 / 28.09.2023, precum și Referatul Compartimentului juridic, contencios administrativ și administrație locală, înregistrat sub nr. 2913/03.10.2023;

Având în vedere referatul  de avizare al membrilor Comisiei de de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente;

În conformitate cu HCL 183/15.09.2006 și HCL 248/30.11.2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

În conformitate cu 551, al. (1) și art. 553 al. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În temeiul art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, al. (2), lit. c) și al. (6) lit. b) coroborat cu art. 139 al. (2) și art. 196, al. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea fără licitație publică a terenurilor din Sinaia, Str. Gheorghe Doja nr. 73, T 30, P30, nr. cad. 25451, în suprafață de 103 mp și str. Gheorghe Doja nr. 73, lot 2A, nr. cad. 25448, în suprafață de 235 mp,  prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenurilor din Sinaia, Str. Gheorghe Doja nr. 73, T 30, P30, nr. cad. 25451, în suprafață de 103 mp și str. Gheorghe Doja nr. 73, lot 2A, nr. cad. 25448, în suprafață de 235 mp, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Aprobă vânzarea către Panait Valerie Marian CNP 1XXXXXXXXXXXX, fără licitaţie publică a terenurilor din Sinaia, Str. Gheorghe Doja nr. 73, T 30, P30, nr. cad. 25451, în suprafață de 103 mp și str. Gheorghe Doja nr. 73, lot 2A, nr. cad. 25448, în suprafață de 235 mp, ce fac obiectul contractului de concesiune nr. 14969/23.05.2022.

ART.4. – Aprobă preţul de vânzare a terenurilor de 70 euro/mp (la care se adaugă TVA),  (preţul de vânzare va fi plătit în lei la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua facturării).

ART.5. – Plata se face integral înainte de data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre își pierde valabilitatea. 

ART.7. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Panait Valerie Marian are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public. 

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget, ale Primăriei orașului Sinaia.

ART.10. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Prefectul Județului Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și dl. Panait Valerie Marian.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 24, 2023

Comments are closed.