Administrație Publică

Hotărârea nr.154 din 17.10.2023 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 184 mp situat în Sinaia bd. Ferdinand nr.3B

octombrie 24, 2023

        Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 2729 / 13.09.2023  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 184 mp, situat în Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 3B;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2730 / 13.09.2023;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local

În conformitate cu:

– prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

– prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin. (2) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare: 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Aprobă Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 184 mp, situat în Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 3B, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 184 mp, situat în Sinaia,Bd. Ferdinand nr. 3B.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 184 mp, situat în Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 3B, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4. Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 45 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral la până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică.

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget, ale Primăriei orașului Sinaia.

ART.10. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Prefectul Județului Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și dl. Panait Valerie Marian.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 24, 2023

Comments are closed.