Administrație Publică

Hotărârea nr.156 din 17.10.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat prin HCL Sinaia nr. 214/22.11.2018

octombrie 24, 2023

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 2738 / 13.09.2023  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat prin HCL Sinaia nr. 214/22.11.2018;

În baza:

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2739 / 13.09.2023;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

– HCL Sinaia nr. 214/22.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Ridicare restricție temporară de construire pentru amplasare casă de vacanță pentru închiriere în scop turistic, în orașul Sinaia, strada George Enescu nr. 3, tarla 7, parcela Pd 41;

În conformitate cu:

– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată, cu modificarilie si completarile ulterioare

– prevederile art. 28 alin. (3) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ȋn temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 136 alin. (1) şi (8), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 243 alin.1 lit (a) și art.196 alin. (1) lit. a)  din  Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 5 ani a termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 2 din HCL Sinaia nr. 214/22.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Ridicare restricție temporară de construire pentru amplasare casă de vacanță pentru închiriere în scop turistic, în orașul Sinaia, strada George Enescu nr. 3, tarla 7, parcela Pd 41. 

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru. 

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Prefectul Județului Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru și dl. Moldoveanu Mihai.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 24, 2023

Comments are closed.