Administrație Publică

Hotărârea nr.157 din 17.10.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în Consiliul de administrație și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Colegiului “Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia, pentru anul școlar 2023-2024

octombrie 24, 2023

    Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 2962 /5.10.2023, inițiat de Primarul Orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate nr.2963/05.10.2023 întocmit de Serviciul de Politici Publice;
  • Adresa nr. 4777/12.09. 2023 a Colegiului “Mihail Cantacuzino”, de solicitare a membrilor în Consiliul de Administrație, în Comisia de evaluare si asigurare a Calității (CEAC) și în Grupul de Acțiune antibullying;
  • Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 40/07.03.2023 privind aprobarea Rețelei școlare a Orașului Sinaia pentru anul 2023-2024;

Văzând Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

Ținând cont de  prevederile Legii Învățământului preuniversitar nr. 198/2023, art.128, alin. (2), lit. c);

În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației,  respectiv art.11, alin. (4), lit. e);

În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației nr. 6223 din 4.09.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv art.4, alin. (1), lit. c)art.5, alin. (2), lit. a), d), art.6, alin. (1), lit. c), alin.(4), lit. e);

În baza Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 4343 din 27.05.2020 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor art.7, alin. (1Ù1), art.56Ù1 și ale 6Ù1 din anexa la Legea Educației naționale nr.1/2011 privind violența psihologică-bullying;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a)  din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se desemnează în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al orașului Sinaia în Consiliul de Administrație al Colegiului  “Mihail Cantacuzino”, pentru anul școlar 2023-2024, următoarele persoane:

  • Doamna Monica Șuvaina
  • Domnul Remus David

Art.2. – Desemnează pe Doamna Anca Hogea, reprezentantă a Consiliului Local al Orașului Sinaia,  să facă parte din  Comisia  pentru evaluarea și asigurarea calității – CEAC, din cadrul  Școlii Gimnaziale „George Enescu”, pentru anul școlar 2023-2024.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, consilierii locali desemnați și reprezentanții legali ai Colegiului  “Mihail Cantacuzino”.

Art.4. – Prezenta  hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia, prin Compartimentul Juridic, Contencios-Asministrativ și Administrație Publică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, persoanelor sus menționate și Colegiului  “Mihail Cantacuzino”.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 24, 2023

Comments are closed.