Administrație Publică

Hotărârea nr.159 din 17.10.2023 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru buna desfășurare a acestei activități la nivelul Primăriei orașului Sinaia

octombrie 24, 2023

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.3016/09.10.2023;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și

Administrație Publică nr.3024/09.10.2023;

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

În conformitate cu :

–  Prevederile art. 109, al. 2) si 3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioate;

– Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct. c) și d) și alin.(3);

– Directiva UE 2014/24, art.10, lit.d) privind achizițiile publice;

– Prevederile art. I, al. (2), lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  art.129, alin.1), coroborat cu art.139, alin.1) și art.196, alin.1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru următoarele activități:

  1. încheierea contractelor de achiziție publică;
  2. finalizarea procedurii de actualizare și reambulare a PUG-ului Oraș Sinaia;
  3. în proiectele pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în cadrul Programelor de finanțare din fonduri europene;
  4. în legătură cu orice alte proiecte derulate de Orașul Sinaia sau cu activitatea sa curentă.

Art.2. – Se mandatează Primarul/Viceprimarul orașului Sinaia să deruleze procedurile legale in vederea încheierii și semnării contractului de achiziționare a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și reprezentare.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane și celelalte compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Art.4. – Comunicarea prezentei hotărâri se va face de către Secretarul General al orașului Sinaia prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios – Administrativ și Administrație Publică, Instituției Prefectului – Județul Prahova, Primarului Orașului Sinaia și Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 24, 2023

Comments are closed.