Administrație Publică

Dispoziția nr.359 din data de 02.11.2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinara de îndată din 02.11.2023

noiembrie 2, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(2), lit. a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Joi, 02 noiembrie 2023, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinară de indata  care se va desfașura în format electronic prin intermediul platformei Zoom,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2018 privind aprobarea proiectului de investiții, a documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”;
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Loacal nr. 123/2023 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare si asfaltare DC 134 – Drum Cota  1400  in oraș Sinaia, județul Prahova, aprobat pentru finantare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului ;
  3. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr.11, bl. 9B, et.2, ap.9, având numar cadastral 24387-C1-U9, către dna. Bucur Diana Vasilica.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția nr.359 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 2, 2023

Comments are closed.