Administrație Publică

Hotărârea nr.160 din 02.11.2023 pentru modificarea HCL 144/2018 privind aprobarea proiectului de investiții, a documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”

noiembrie 9, 2023

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub  nr.3259 /01.11.2023;

– Raportul de specialitate nr.3261/01.11.2023 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea modificarii HCL 144/2018 privind aprobarea proiectului de investiții, a documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”.

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.II alin.(3) din OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in ținta de deficit bugetar asumată prin programul de convergență, precum și prin completarea si modificarea unor acte normative ;

Tinând cont de art. 7 alin.(13) din legea 52/2003 privind transparența decizionala in administratia publică, republicată;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d),  art. 139 alin. (3), lit. e), coroborate cu    art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. – Se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.144/07.08.2018 , care va avea următorul cuprins:

„Art.3. – Se aprobă valoarea totală a proiectului Centru multifuncțional educațional-recreațional ZINO – educație de la A la Z” și sursele de finanțare după cum urmează: 

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE LEI 
I. Valoarea totală a cererii de finanţare, din care: 24.052.057,30
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv T.V.A. aferent 1.753.167,35
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv T.V.A. aferent 22.298.889,95
II. Contribuţia proprie, din care: 2.199.145,15
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv T.V.A. aferent 445.977,80
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv T.V.A. aferent 1.753.167,35
III. ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 21.852.912,15

Art. 2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă  Hotărârea Consiliului Local nr. 49/21.02.2022. 

Art. 3. Toate celelalte articole  ale  HCL 144/2018 rămân neschimbate.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă.

Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata de Secretarul General al orasului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ si Administratie Publica: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget si Resurse Umane, Biroului Investiții si Anchiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 9, 2023

Comments are closed.