Administrație Publică

Hotărârea nr.161 din 02.11.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 123 / 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA1400 ÎN ORAȘ SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

noiembrie 9, 2023

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate intocmit de Biroul investitii si achizitii publice, inregistrat sub nr. 3155 din 20.10.2023;
  • Referatul de aprobare al d-lui Primar nr. 3154 din 20.10.2023;
  • Devizul general pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA1400 ÎN ORAȘ SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”,
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”;

– Ordinului nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”;

– Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021;

– art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 art.44, alin(1) privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Tinând cont de art. 7 alin.(13) din legea 52/2003 privind transparența decizionala in administratia publică, republicată;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si art. 139, alin. (3), lit. e), coroborat cu  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

ART. 1. Se modifică art.2 din HCL nr. 123 / 2023, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ REABILITARE ȘI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA1400 ÎN ORAȘ SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.”

ART. 2. Se modifică art 3 din HCL nr. 123 / 2023, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „ REABILITARE ȘI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA1400 ÎN ORAȘ SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.” 

ART. 3. Se modifică art 4 din HCL nr. 123 / 2023, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT ORAȘ SINAIA a sumei de 4.583.867,51 lei cu TVA inclus, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.”

ART.4. Restul articolelor Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 123 / 2023 rămân neschimbate.

ART.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Jud. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget, Biroului Investiții și Achiziții Publice, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și se va afișa pe site-ul propriu.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 9, 2023

Comments are closed.