Administrație Publică

Hotărârea nr.163 din 02.11.2023 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și/sau de reprezentare a Orașului Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, dosarul nr. 21108/3/2023

noiembrie 9, 2023

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.3215/30.10.2023, întocmit de Primarul Orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică nr.3216/30.10.2023;

– Avizul comisiei social-juridice din cadrul  Consiliului Local al Orașului Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și alin.(3), pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139 alin. (1) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru  reprezentare juridică, în litigiul ce formeaza  dosarul nr.21108/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a-II-a  Contencios Administrativ si Fiscal, având ca obiect: anulare HCL nr.184/30.10.2019 si Certificatul de urbanism nr.21/21.02.2018, reclamanta fiind: Asociatia Romania Vie, cu sediul in Municipiul Bucuresti, strada Campia Libertatii nr.6 Bl.PM56, sc.1, et.5, ap.18, Sector 3, si CIF 31052069,  reprezentare ce se va face,  în toate fazele procesuale de fond și superioare, precum și în dosarele ce vor deriva din acesta, până la soluționarea definitivă a litigiului și  în procedura de executare, după caz.

Art.2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia/Viceprimarul Orasului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice  de asistență și/sau de reprezentare/executare după caz.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Compartimentul  Juridic,  Contencios-Administrativ si Administrație Publică și de Serviciul Buget si Resurse  Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia: Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Compartimentului  Juridic,  Contencios – Administrativ si Administrație Publică și  Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 9, 2023

Comments are closed.