Administrație Publică

Dispoziția nr.365/14.11.2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată din 14.11.2023

noiembrie 14, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(2), lit. a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Marți, 14  noiembrie 2023, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată  care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 17 octombrie și 02 noiembrie 2023 ;
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – studiu de fezabilitate cu elemente DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul ”Regenerare urbana zona Zgarburei” ;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul de finanțare „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, din cadrul „Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, finanțat din fondurile alocate României prin Fondul pentru Modernizare (FM), a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:Construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum Oraș Sinaia, județul Prahova”;
  5. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 4 (4 A din LMI), cota de 18/23 din apartamentul nr.8, et.3, Tronson Corp B, nr. Cad 24398-C1-U6, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ”Casa Augustin Mesian și Dumitru Pastia” cod PH-II-m-B-16701
  6. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 4 (4 A din LMI), apartament nr.7, mansarda, Tronson Corp A, nr. Cad 24398-C1-U40, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ”Casa Augustin Mesian și Dumitru Pastia” cod PH-II-m-B-16701
  7. Plângerea prealabila nr. 27362/25.10.2023 referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 152/17.10.2023.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunostință publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 14, 2023

Comments are closed.