Administrație Publică

Hotărârea nr.164 din 14.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

noiembrie 15, 2023

Având în vedere referatul de aprobare  nr.3415 din 13.11.2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.3416 din 13 noiembrie 2023  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ;

Având în vedere avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, precum și a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul art.129 alin (2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.a), art.139, alin.(3) lit. a) și art.196   alin.(1), lit.a) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

ART. l. –  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    -223.000 lei
1.Sume defalcate din TVA (11.02.02)

2.Vărsăminte din secțiunea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) (37.02.03)

3.Vărsăminte din sectiunea de funcționare (37.02.04)

-223.000 lei

-1.100.000 lei

1.100.000 lei

    II. CHELTUIELI : -223.000 lei
Cap.51.02 ”AUTORITĂȚI PUBLICE ”

Titlul I Cheltuieli salariale 51.01.03-10.01.01

Titlul II Bunuri si servicii   51.01.03-20.06.02    -30.000 lei

51.01.03 -20.01.30 +100.000 lei

349.000 lei

279.000 lei

70.000 lei

Cap.61.02 ”POLITIA LOCALA”

Titlul I Cheltuieli salariale 61.03.04-10.01.01

 

-79.000 lei

-79.000 lei

Cap.65.02 ”ÎNVĂȚĂMÂNT”

 

Colegiul Mihail Cantacuzino

Titlul II Bunuri si servicii

Titlul XI Alte cheltuieli- Burse (65.02.04.02)

 Școala Gimnazială George Enescu

 Titlul I Cheltuieli de personal  20.000 lei

Titlul II Bunuri si servicii        80.000 lei

-123.000 lei

 

-223.000 lei

22.000 lei

-245.000 lei

100.000 lei

20.000 lei

80.000 lei

Cap.66.02 ”SĂNĂTATE”

Titlul I Cheltuieli salariale 66.50.50-10.01.01

 

-50.000 lei

-50.000 lei

Cap.68.02 ”ASISTENȚĂ SOCIALĂ”

Titlul I Cheltuieli salariale 68.05.02-10.01.01

 

-150.000 lei

-150.000 lei

Cap.70.02 ”SERV.DE DEZVOLTARE SI LOCUINTE”

Titlul X  PROIECTE  CU FINANTARE DIN FONDURI

EXTERNE NERAMBURSAlBILE  – Centrul S

Cheltuieli neeligibile (58.01.03)

-1.100.000 lei

-1.100.000 lei

Cap.74.02 ”PROTECTIA MEDIULUI”

Titlul II Bunuri si servicii (20.01.30)

Titlul V Transferuri interne   (55.01.84)

Sume reprezentând  stimulentul pentru casarea

autovehicolelor uzate

0 lei

+30.000 lei

-30.000 lei

Cap.84.02 ”TRANSPORTURI”

Titlul II Bunuri si servicii – 20.02            350.000 lei 

                                             – 20.01.09          50.000 lei 

                                             – 20.01.30        100.000 lei

                                             – 20.30.30          30.000 lei

530.000 lei

530.000 lei

Cap.87.02 ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE”

Titlul II Bunuri si servicii (87.04.00-20.30.30 )

 

400.000 lei

400.000 lei

 

  1. BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
    I. VENITURI :    75.003 lei
Venituri din donatii si sponsorizari (37.10)-Club Sportiv Carpati Sinaia

Venituri din alte activitati recreative (33.50) Centrul Cultural C.Sylva

        25.003lei

50.000 lei

    II. CHELTUIELI : 75.003 lei
Cap.67.10.05.01 ”CLUB SPORTIV  CARPATI SINAIA”

         Titlul II Bunuri si servicii   20.30.30          25.003 lei

 

Cap.67.10.03.06 ”Centrul  Cultural”

         Titlul II Bunuri si servicii   20.30.30          50.000 lei

 

25.003 lei

25.003 lei

50.000 lei

50.000 lei

     ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Orașului  Sinaia.

     ART.3. –  Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică Locală : Prefectului Județului Prahova, Primarului orațului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane, Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia, Centrului Cultural ”Carmen Sylva, Colegiului Mihail Cantacuzino și Scolii Gimnaziale George Enescu.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 16, 2023

Comments are closed.