Administrație Publică

Hotărârea nr.166 din 14.11.2023 privind aprobarea participării la Programul de finanțare „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice” din cadrul „Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, finanțat din fondurile europene alocate României prin Fondul pentru Modernizare (FM), a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum Oraș Sinaia, județul Prahova”

noiembrie 16, 2023

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 3380/09.11.2023;

– Raportul de specialitate nr.3381/ 09.11.2023  întocmit de Biroul Investiții și Achiziții prin care se propune aprobarea participării la Programul de finanțare „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice” și a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum Oraș Sinaia, județul Prahova”;

– Ordinul Ministrului Energiei nr. 1431/1.11.2023 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a finantarii din Fondul de Modernizare, din cadrul Programului „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Având în vedere prevederile art.II alin.(3) din OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea incadrarii in ținta de deficit bugetar asumată prin programul de convergență, precum și prin completarea si modificarea unor acte normative ;

În conformitate cu prevederile  art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Ținând cont de  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. d) și lit. e), art. 139 alin. (3)  lit. e) și coroborat cu art. 196 alin. (1), lit. a)  din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ; 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă participarea UAT Orașul Sinaia la Programul de finanțare „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, din cadrul „Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, finanțat din fondurile alocate României prin Fondul pentru Modernizare (FM).

Art. 2. – Se aprobă documentația tehnico-economică, reprezentând Studiul de Fezabilitate pentru “Construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum Oraș Sinaia, județul Prahova”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului – Anexa nr. 2.

Art. 4. – Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetul local, respectiv a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 22.993 lei,TVA inclus, identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum și toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în condițiile legii, în cazul în care, sunt necesare pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului.

Art.5. – Se aprobă devizul general al proiectului, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. – Se aprobă contractarea finanțării, în cazul în care proiectul este selectat spre finanțare și se desemnează Primarul Orașului Sinaia, ca reprezentant legal în relația cu autoritatea finanțatoare, să semneze contractul de finanțare, precum și toate actele care au legătură cu procesul de scriere, depunere, contractare și implementare a proiectului.

Art.7. – Aprobă Acordul de Partenariat cu Spitalul Orașenesc Sinaia, Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia și Școala Gimnazială „George Enescu” Sinaia, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane și Biroul de Investiții și Achiziții.

Art.9. – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin Biroul de Administrație Publică, Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane, Biroului de Investiții și Achiziții și Serviciului Urbanism și Cadastru.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 16, 2023

Comments are closed.