Administrație Publică

Hotărârea nr.167 din 14.11.2023 privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 4 (4A din LMI), apartamentul nr. 7, mansarda, Tronson Corp A, nr. cad. 24398-C1-U4, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Augustin Mesian și Dumitru Pastia”, cod PH-II-m-B-16701

noiembrie 16, 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr. înreg. intern: 3394 / 10.11.2023 al domnului Primar Vlad Oprea, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 4 (4A din LMI), apartamentul nr. 7, mansarda, Tronson Corp A, nr. cad. 24398-C1-U4, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Augustin Mesian și Dumitru Pastia”, cod PH-II-m-B-16701;

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. inreg. intern: 3395/ 10.11.2023;

Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Văzând cererea nr. 28102/01.11.2023 a d-lui Grigorescu Constantin-Nicolae, prin care solicită exercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul monument istoric, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 4 (4A din LMI), apartamentul nr. 7, mansarda, Tronson Corp A, nr. cad. 24398-C1-U4, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Augustin Mesian și Dumitru Pastia”, cod PH-II-m-B-16701;

Având în vedere adresa nr. 2511/30.10.2023 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru imobilul monument istoric, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 4 (4A din LMI), apartamentul nr. 7, mansarda, Tronson Corp A, nr. cad. 24398-C1-U4, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Augustin Mesian și Dumitru Pastia”, cod PH-II-m-B-16701;

În conformitate cu art. 4, alin.(4) și alin.(8), art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. b) și alin. 4 lit. f), art.139 alin.(2), coroborate cu art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu își exercită dreptul de preemţiune pentru imobilul monument istoric, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr. 4 (4A din LMI), apartamentul nr. 7, mansarda, Tronson Corp A, nr. cad. 24398-C1-U4, jud. Prahova, imobil alcătuit din teren în suprafață de 135,93 mp (suprafață indiviză din totalul de 805 mp din acte, 795 mp masurată) și construcții în suprafață utilă de 70,4 mp (împreună cu o suprafață indiviză de 15,4 mp – pivniță), înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Augustin Mesian și Dumitru Pastia”, cod PH-II-m-B-16701, la prețul de 33000 euro.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia. 

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Prefectul Județului Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru și  d-lui Grigorescu Constantin Nicolae.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 16, 2023

Comments are closed.