Administrație Publică

Hotărârea nr.169 din 17.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul „Sinaia 3.0. Educație. Social. Mobilitate”, în cadrul Programul Regional Sud – Muntenia 2021 – 2027

noiembrie 20, 2023

Consiliul   Local, întrunit în ședința   din data de 17.11.2023,

Examinând proiectul de hotărâre nr. 168 /17.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul „Sinaia 3.0. Educație. Social. Mobilitate“, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027, proiect inițiat de  Primarul Orașului Sinaia;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  3472 /17.11.2023 al Primarului orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 3473 /17.11.2023 întocmit de catre Directia Politia Locala;

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

– Corespondenta     cu AM/OI/POR/AM PR;

În conformitate cu prevederile  art.4, alin.(5) și (6)  ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023;

Tinând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.II alin.(3) din OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea incadrarii in ținta de deficit bugetar asumată prin programul de convergență, precum și prin completarea si modificarea unor acte normative ;

În conformitate cu  Art.7 alin.(13)   din Legea 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, republicată; 

În temeiul prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și e) coroborat cu art. 139 alin. (3), lit. e)  și cu art. 196 alin. (1),  lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului cu titlul „Sinaia 3.0. Educație. Social. Mobilitate“, prin  finanțarea acestuia în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027.

Art. 2. Se aprobă menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor proiectului, așa cum au fost acestea definite și finanțate în etapa I a proiectului.

Art. 3. Se aprobă, în scopul finalizării integrale a proiectului,  susținerea de la bugetul local a cheltuielilor necesare cofinanțării etapei a II-a a proiectului, respectiv a cheltuielilor neeligibile aferente acestuia.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a etapei a II-a proiectului „Sinaia 3.0. Educație. Social. Mobilitate” vor fi asigurate din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Prevederile prezentei hotarari  vor fi aduse la indeplinire  de catre Primarul Orasului Sinaia prin serviciile de specialitate.

Art.6.  Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Secretarul General al orasului Sinaia prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios administrativ si Administratie  Publica :

– Prefectului Judetului Prahova

– Primarului orasului Sinaia

– Serviciului Buget ȘI Resurse Umane

– Echipei de implementare a proiectului

– Biroului Investitii Publice

Last modified: decembrie 14, 2023

Comments are closed.