Administrație Publică

Hotărârea nr.170 din 17.11.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027

noiembrie 20, 2023

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 3.469/17.11.2023;

– Raportul de specialitate nr. 3.470 / 17.11.2023 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027;

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

– Solicitarea de etapizare a proiectului nr. 15921/21.06.2023;

-Adresa privind incadrarea proiectului în categoria proiectelor etapizate nr.18265 / 09.11.2023 transmisa de A.D.R. Sud Muntenia;

În conformitate cu prevederilor art.4, alin.(5) și (6) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023;

Ținând cont de  prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.II alin.(3) din OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea incadrarii in ținta de deficit bugetar asumată prin programul de convergență, precum și prin completarea si modificarea unor acte normative ;

În conformitate cu art.7 alin.(13)  din Legea 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, republicată;

În temeiul prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și e) coroborat cu art. 139 alin. (3), lit. e)  și cu art. 196 alin. (1),  lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului cu titlul “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027.

Art.2. Se aprobă menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor proiectului, așa cum au fost acestea definite și finanțate în etapa I a proiectului.

Art.3. Se aprobă, în scopul finalizării integrale a proiectului,  susținerea de la bugetul local a cheltuielilor necesare cofinanțării etapei a II-a a proiectului, respectiv a cheltuielilor neeligibile aferente acestuia.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a etapei a II-a proiectului “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”, vor fi asigurate din bugetul local.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Biroul Investiții și Achiziții.

Art. 7. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-administrativ și Administrație Publică : Prefectului județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice,  Serviciului Buget şi Resurse Umane și Biroului Investiții și Achiziții.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: decembrie 14, 2023

Comments are closed.