Administrație Publică

Proces verbal ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 17.10.2023

noiembrie 20, 2023

Încheiat astăzi 17 octombrie 2023, orele 16,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local a Oraşului Sinaia, convocată de Primarul Oraşului Sinaia, în baza dispoziţiei nr. 337/11.10.2023, care   s-a desfăşurat în sala de ședințe a Primăriei orașului Sinaia.

La inceputul ședintei, dna. Beatrice – Eugenia Rădulescu, Secretar General Oraș Sinaia,  face  apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 17 consilieri din  cei 17 consilieri aleși.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului în format electronic.

La ședință participă:  dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, Dl. Gheorghe Bădăran, Viceprimarul Orașului Sinaia, Dna. Beatrice – Eugenia Rădulescu,  Secretar General al oraşului Sinaia, Dl. Valerie-Marian Panait, administrator public oraș Sinaia,dna. Mihaela Gherasim, arhitect șef oras Sinaia, dna. Oana Preda, președintele Clubului Carpati Sinaia, dna. Izabela Olaru, inspector Departament Resurse Umane, dna. Irina Avramescu, șef Serviciu Politici Publice, dl. Tiberiu Iva, inspector Direcția Politia Locala, dna. Marilena Boteanu, inspector Birou Patrimoniu și Protectie Civila, dna. Gabriela Radu, consilier juridic Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică,   Dl. Horațiu Năpăruș inspector Serviciul Politici Publice, D-na. Popescu Maria și D-na Mititelu Elena Marilena inspectori  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Președintele de ședință, David Remus, arată că pe ordinea de zi sunt 19 puncte.

Intreabă daca  sunt  si alte propuneri pe marginea ordinii de zi?

Întrucât nu mai sunt observații, președintele de ședință supune aprobării proiectul ordinii de zi care se aprobă cu 16 voturi ,,pentru “.

La începutul ședinței au fost prezenți 16 consilieri din cei 17 consilieri. Dna.Cons. Poponete Valentina a participat la ședință începând cu  pct.4.

Se trece la pct.1 de pe ordinea de zi – aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 27 iulie, din luna august și luna septembrie 2023.

Întrucat nu sunt observații pe marginea acestora, președintele de ședință supune spre aprobare procesele verbale, care se votează cu 16 voturi ,,pentru “.

Se trece la pct. 2 pe ordinea de zi – Proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, inițiat de dl.Vlad Oprea, Primarul Orașului Sinaia.

Întrucat sunt observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre aprobare

Proiectul de hotărâre sus menționat care  se aprobă cu 15 voturi ,,pentru” și o ,,abținere” ( se abține Dl.Cons. Pavel Georgini.)

Urmează pct. 3 pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, în oraș Sinaia.

Dl. Primar Vlad Oprea menționează că regulamentul este armonizat exact cu legea, a fost în dezbatere publică, ideea a fost să nu se retragă licențele de taxi peste numarul legal admis și în momentul în care se vor reduce, să nu mai se dea altele noi.

Dl.Cons.Vasile Gheorghe întreabă dacă ramân cele  42 de licențe pentru taxi-uri?

Dl. Primar Vlad Oprea precizează că nu le cuprinde acum, îi lasă pe toți să funcționeze până se retrage cineva.

Dl. Cons.Miloș Călin întreabă dacă la anul îi expiră unui cetățean licența și mașina pe care o aduce este o mașină –  de exemplu euro 6 – i se mai dă licența?

Ia cuvântul dl. inspector Tiberiu Ivan de la Direcția Poliția Locală și precizează  faptul că este prelungire, până la renunțare sau desfințare societate.

Întrucat nu mai sunt observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre aprobare întreg proiectul.

Proiectul de hotărâre sus menționat se aprobă cu 16 voturi ,, pentru “.

Apare în sala de ședință dna. cons. Poponete Valentina.

Urmează pct. 4  pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului  de vânzare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL, oraș Sinaia.

Dl. Cons. Nicolae Iosifescu  menționează  că această vânzare este reglementată prin legea 152 care are și norme metodologice de aplicare; din acest punct de vedere, pare a fi o suprareglementare și pare a fi preluate din lege diverse, spre exemplu fișa de calcul, dar nu sunt preluate la fel, mai  exact, menționează faptul că sunt modificate, fișa de calcul a fost aprobată greșit.

Dna. Marilena Boteanu,inspector Birou Patrmoniu și Protecție Civilă intervine și precizează că fișa de calcul este luată exact din normele metodologice,  din ultima modificare a legii.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  specifică faptul că acest regulament modifică normele metodologice de aplicare a legii și nu este de competența Consiliului Local să facă modificări.

Dl. Primar Vlad Oprea menționează că se modifică doar regulamentul existent în baza legii. Precizează că această hotărâre are rolul de a simplica procedurile de vânzare a locuințelor ANL, se mandatează comisia de vânzare să recalculeze  graficul de rambursare, ca  să nu mai fie introdusă în ședința de consiliu. De asemenea, se  împuternicesc Primarul orașului Sinaia sau Viceprimarul orasului Sinaia să semneze declarația de vânzare.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  precizează  că fișa de calcul a valorii de vânzare a fost aprobată greșit anul trecut, datorită acestor greșeli valorile au fost cu vreo 10 mii mai mari, Primăria și-a recunoscut culpa, iar acum trebuie înlocuită această fișă de calcul cu modificări. Spre exemplu art.7 din regulament anulează interdicția de vânzare a apartamentelor cumpărate de cei care stau în ele.

Ia cuvântul dna.Marilena Boteanu, inspector Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă   și menționează că sunt ultimele modificări ale legii, fișa este exact cum a fost în primul regulament, dar acum fișa s-a schimbat pentru că la nivel național s-a făcut confuzie cu amortizarea, au înlocuit-o în forma care există acum; cu privire la cei 6 ani, înainte, în lege, scria că se pot vinde dupa 5 ani de chirie consecutivă, cu notarea interdicției de semnare pe 5 ani, la notariat, iar cei care au cumparat până acum, au cumpărat pe legea care era până acum. În momentul de față s-a modificat legea și trebuie schimbat regulamentul, acum este cu 6 ani consecutivi, fără notarea interdictiei.

Dl. Cons. Pavel Georgini  întreabă cum este cu notarea interdicției.

Dna. Marilena Boteanu menționează  că după 6 ani este fără notarea interdicției, iar după 1 an cu notarea interdicției.

Dl. Președinte de ședință, David Remus îi dă cuvântul dnei. Secretar General, Beatrice-Eugenia Rădulescu.

Dl. Cons. Pavel Georgini întreabă cand s-au făcut ultimele modificari.

Dna. Secretar General Oraș Sinaia Beatrice Rădulescu ia cuvântul  și precizează că, modificările din regulamentul aprobat,  sunt făcute  conform ultimelor  reglementari ale legii in cursul anului 2023.   Prin art.  4 din proiectul de hotarare,  se mandatează comisia de vânzare  a locuințelor ANL numită prin Dispozitia Primarului orașului Sinaia, să recalculeze dobânda și să refacă graficul de rambursare a ratelor rămase, iar în raportul de specialitate este explicat că nu este obligatoriu prin lege sa fie aprobat in Consiliul Local acest grafic.

Întrucat nu mai sunt observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre      aprobare întreg proiectul care se aprobă cu 12 voturi ,, pentru”,  2 ,,împotrivă” (dna.cons. Boldeanu Elena și dl.cons.Iosifescu Nicolae) și 3 ,,abțineri”(dl.cons. Pavel Giorgini, dl.cons. Marcoci Constantin și dna.cons.Poponete Valentina.)

Urmează pct. 5  pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Clubului Sportiv  Carpați Sinaia și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Carpați Sinaia.

Întrucat nu sunt  observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotarare sus mentionat, care se aprobă cu 17 voturi ,,pentru”.

Urmează pct. 6 pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind stabilirea grilei de salarizare pentru funcțiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Carpați Sinaia, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local Sinaia.

Ia cuvântul dna.cons. Boldeanu Elena și întreabă dacă sunt 6 antrenori plătiți și un contabil.

Dna. Inspector Olaru Izabela  precizează că sunt mai multi antrenori , dar sunt pe categorii.

Întrucat nu mai sunt alte observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotarare sus mentionat, care se aprobă cu 17 voturi ,,pentru”.

Urmează pct. 7 pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind modificarea grilei de salarizare pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din administrația publică – aparatul de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia.

Dl. Primar Vlad Oprea precizează  că s-a modificat salariul minim la 3300 de lei brut/luna.

Întrucat nu mai sunt alte observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre aprobare întreg proiectul .

Proiectul de hotărâre sus menționat se aprobă cu 17 voturi ,,pentru.

Urmează pct. 8 pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate, fază PT+DDE pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Construire Spital Orășenesc Sinaia, Județul Prahova.”

Dl.Primar Vlad Oprea mentionează  că este exact valoarea aprobată de CNI prin comisia tehnică de avizare a Ministerului Dezvoltării.

Întrucât nu mai sunt alte observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre aprobare pe asamblu, proiectul de hotărâre sus menționat care se aprobă cu 16 voturi ,,pentru” și o  ”abținere”, (se abține dna. cons. Boldenau Elena.)

Urmează pct. 9 pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-fază PT pentru lucrările de ,,Reabilitare strada Aleea Sion, Oraș Sinaia , Județul Prahova.

Dl.Primar Vlad Oprea menționează  că este singura stradă din zona Furnica care nu avea proiect și  probabil anul viitor se va reabilita pentru ca trebuie  făcută și o consolidare.Momentan, se aprobă documentația.

Dl.Cons. Pavel Georgini intervine, precizând că,  aceasta stradă  este  mereu afectată de ploi.

Întrucat nu mai sunt alte observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre aprobare pe ansamblu Proiectul de hotărâre sus menționat, care  se aprobă cu 17 voturi ,,pentru”.

Urmează pct.10  pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri.

Întrucat nu  sunt  observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre aprobare Proiectul de hotărâre sus menționat  care se aprobă cu 17 voturi ,,pentru”.

Urmează pct. 11 pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 298 mp, situat în Sinaia, Str. Coștilei nr. 27, lot.2.

Dl. Președinte David Remus  arata ca, membrii comisiei de urbanism  au stabilit ca terenul respectiv  sa fie  scos la vanzare prin licitatie publica.

Propune domnilor consilieri prezenți să i se dea cuvântul dlui. Sorinel Pintilie care se afla în sala de sedinte și care  a facut cerere de participare la lucrările acesteia.

Supusa la vot, propunerea se aprobă in unanimitate, cu recomandarea ca sa ia cuvântul  doar 3 minute.

Dl. Pintilie Sorinel supune atenției celor prezenti, situația existenta în str. Coștilei nr. 27. Precizează  că dl. Velicu, vrea sa cumpere terenul din jurul proprietății  dnei. Eliza  Camelia care locuiește în Sinaia, dar, momentan se află în Italia, iar el este chiriașul dnei. Eliza Camelia pe care o reprezintă. În urma unor discuții între dl. Velicu, cel care solicită cumpararea lotului 2, si dna. Eliza Camelia, s-au împărțit terenurile și dl. Velicu a rămas cu o bucațică, conform planului pe care-l prezintă.

Dl. Cons. Pavel Georgini intervine și întreabă ce anume solicită dl. Sorin Pintilie.

Ia cuvântul dl.Pintilie Sorinel și explică că dl.Velicu a cerut să se cumpere terenul din jurul proprietatilor lot 1 si lot 2, lotul 1 l-a avut in concesiune, iar drumul deservea și la clădirea de alături , pentru cei 16 proprietari.

Dl.Președinte David Remus intervine și spune că niciodată nu a deservit ca alee, nu are nici o legatuă cu construcția respectivă, iar lotul 2 se scoate la vanzare prin licitatie publică la care poate participa oricine.

Dl.Cons Miloș Călin întreabă care este accesul pentru cele două vile.

Ia cuvântul Dna.Mihaela Gherasim, arhitect șef, care precizează faptul că acest teren care se scoate la licitație publică,  la art.9 și art. 10 din proiectul de hotărâre,  este grevat de sarcini, inclusiv accesul pietonal.

Dl. Primar Vlad Oprea menționează faptul că acest teren se scoate la licitație publică și poate participa si dl. Pintilie Sorinel, pentru a cumpăra acel teren. De asemenea, precizează faptul că atunci cand s-a dat autorizație de construire, s-a dat pe toată clădirea care avea ieșire normală la drum, iar acum terenurile care au rămas în  raza orașului Sinaia se scot la licitație, fiecare în parte.

Ia cuvîntul dna.Mihaela Gherasim, arhitect șef care precizează faptul că nu s-a respectat autorizația de construire.

Dl.Cons. Marcoci Constantin intervine si îl întreabă pe dl.Pintilie Sorin de ce nu s-a prezentat în comisa de urbanism cu această problemă, înainte de ședința de consiliu.

Dl. Sorinel Pintilie menționează faptul că a facut multe întâmpinari și adrese, dar fără nici un rezultat.

Dna. Mihaela Gherasim arhitect șef precizează faptul că  urmare adreselor făcute de dl. Pintilie și de dna.Eliza Camelia, s-au introdus aceste două articole, respectiv art.9 și art.10 în proiectul de hotărâre, care asigură acces pentru toată lumea.

Dl Președinte de ședință David Remus ia cuvântul și propune ca prețul de pornire a licitației în vederea vânzării, sa fie 100 euro/mp.

Dl.Cons.Pavel Giorgini precizează  că  prețul propus este mare.

Președintele de ședință David Remus  propune ca prețul de pornire a licitatiei, sa fie 90 euro/mp.

Supune spre aprobare proiectul de hotărâre pe ansamblu,  cu prețul stabilit de 90 de euro/mp., care se  adoptă cu 15 voturi ,,pentru”și 2 ”abțineri” (se abțin: dl. Cons.Iosifescu Nicolae si dna.cons. Boldenau Elena).

Urmează pct. 12  pe ordinea de zi– proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenurilor din Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 73,T30, P30, nr.cad. 25451, în suprafață de 103 mp și Gheorghe Doja nr. 73, lot 2A, nr. cad. 25448, în suprafață de 235 mp, ce fac obiectul contractului de concesiune nr. 14969/23.05.2022, către dl. Panait Valerie – Marian.

Dl.Cons.Miloș Călin ia cuvântul și propune 70 de euro/mp.

Dl. Cons.Iosifescu Nicolae precizează  că terenul a fost acordat acum 1 an si jumătate prin încredințare directă conform  hotărârii consiliului local nr. 183 din 2006 și a avut ca motivație principală, faptul că cei care concesionau participau la licitație publică.

Dl.Președinte de ședință David Remus precizează  că, a participat la licitație când a luat terenul.

Dl.Primar Vlad Oprea discută în contradictoriu cu dl.cons. Iosifescu Nicolae.

Președintele de ședință David Remus îi dă cuvântul Dnei. Secretar General Beatrice-Eugenia Rădulescu.

Dna. secretar general Beatrice-Eugenia Rădulescu precizează  că, terenul a fost concesionat conform legii 50/1991, art.15, lit e), fără licitație publică  ”pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alaturate” , așa cum au fost și multe alte cazuri.

Dl. Președinte de ședință David Remus  supune spre aprobare prețul de 70 de euro/mp, care se aprobă în unanimitate.

Întrucât nu mai sunt alte observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune votului proiectul de hotarare pe asamblu, care se adopta cu 15 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri” (se abțin: dl. Cons.Iosifescu Nicolae si dna.cons. Boldeanu Elena.)

Urmează pct.13 pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 184 mp , situat în Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 3B.

Dl.Președinte de ședință David Remus precizează  că este vorba de dl.Părăuță, a mai fost odată în ședință, iar acum i  s-a diminuat suprafața fiind evaluat la 40 de euro/mp. Arată că, este vorba de terenul din fața casei și de sub casa lor.

Președintele de ședință David Remus propune ca prețul de pornire a licitației să fie de  45 de euro/mp., care se aprobă cu unanimitate.

Supus votului pe ansamblu, Proiectul de hotărâre sus menționat se adoptă în unanimitate (17 voturi pentru).

Urmează pct. 14 pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 223 mp, situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 16A.

Dl. Președinte de ședință David Remus, precizează  că terenul este evaluat la prețul de 60 de euro/mp. si propune ca prețul de pornire  a licitației să fie de 70 euro/mp.

Întrucat nu  sunt alte observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre aprobare întreg proiectul, la prețul aprobat de consilieri de 70 de euro/mp, care se adoptă în unanimitate (17 voturi pentru).

Urmează pct. 15 pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat prin HCL. nr. 214/22.11.2018.

Ia cuvântul dl.cons.Vasile Gheorghe și precizează  că se referea la ridicarea restricțiilor pe str. George Enescu.

Dl.Președinte de ședință David Remus menționează  că a mai fost votat odată, dar nu au depus nici o hartie în cei 5 ani și acum au venit la prelungire.

Întrucat nu mai sunt alte observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre aprobare întreg proiectul.

Proiectul de hotărâre sus menționat se aprobă cu 17 voturi ,, pentru “.

Urmează pct. 16 pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în Consiliul de administrație și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Colegiului ,,Mihail Cantacuzino”, orașul Sinaia, pentru anul școlar 2023-2024.

Se procedează la vot secret.

In urma votului, Secretarul General al orașului Sinaia anunță rezultatul : s-au obținut cu 13 voturi ,, pentru”și 4 voturi ,,împotrivă”.

Urmează pct. 17 pe ordinea de zi  – proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în Consiliul de administrație și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul  Școlii Gimnaziale George Enescu, orașul Sinaia, pentru anul școlar 2023-2024.

Se procedează la vot secret.

In urma votului, Secretarul general al orașului Sinaia anunță rezultatul : s-au obținut cu 13 voturi ,, pentru”și 4 voturi ,,împotrivă”.

Urmează pct. 18 pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru buna desfășurare a acestei activități la nivelul Primăriei orașului Sinaia.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează faptul că este vorba de contractul care există la general, a expirat , nu este pentru procese efective, ci pentru consultanța pe care o dau pe diferite probleme care apar pe fonduri europene.

Dna. Cons. Boldenau Elena întreabă câte procese are Primăria aflate pe rol cu cetățenii orașului Sinaia.

Ia cuvântul Dna.Radu Gabriela consilier juridic și îi răspunde dnei.cons. Boldeanu Elena că sunt peste 100 de procese pe rol.

Întrucat nu mai sunt alte observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre aprobare întreg proiectul.

Proiectul de hotărâre sus menționat se aprobă cu 15 voturi ,, pentru “ și 2 ,,abțineri”, se abțin: Dna.cons. Boldeanu Elena și dl.cons. Iosifescu Nicolae.

Urmează pct. 19 pe ordinea de zi – proiect de hotărâre modificarea HCL nr.115/27.07.2023 privind completarea listei parcărilor publice din orașul Sinaia, administrate de către SC Transport Urban SRL , ajustarea tarifelor și stabilirea programului de funcționare al parcărilor , aprobată în ședința Consiliului Local Sinaia din data de 27 iulie 2023.

Dl.Președinte de ședință David Remus menționează faptul că în luna august când s-a aprobat hotărârea, PSD-ul a venit cu niște propuneri care s-au aplicat.

Dl. Cons.Iosifescu Nicolae solicită posibilitatea de a îndrepta eroarea de la  hotărârea aprobată în luna iulie, motiv pentru care Consiliul local oraș Sinaia reprezintă interesele cetățenilor și nu interesele Transportului Urban Sinaia.

Dl.Cons. Miloș Călin solicit lămuriri cu privire la aceste locuri de parcare, când a intrat sms-ul în funcțiune și ce înseamnă.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează faptul că întrebarea nu are legătură cu proiectul  de hotărâre menționat mai sus și solicită să aprobe proiectul de hotărâre și după aceea se va da cuvântul dlui Robert Ferentz de la SC.Transport Urban Sinaia SRL.

Dl.Cons.Pavel Georgini îl întreabă pe dl.cons.Iosifescu Nicolae la ce anume se referă, că acest proiect este votat de curând.

Dl.Cons.Marcoci Constantin intervine și spune că se referă la gratuitățile inițiale, adică să existe gratuitățile cum au fost înainte.

Ia cuvântul dl. Cons.Iosifescu Nicolae solicită ca în weekend să nu mai fie aceste gratuități, fiindcă este foarte aglomerat, gratuitățile au fost aprobate în 2021 de către Consiliul Local, dar nici toate parcările de acum nu erau atunci.

Dl. Cons. Pavel Georgini intervine și întreabă dacă mai există acele gratuități.

Întrucat nu mai sunt alte observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre aprobare întreg proiectul.

Proiectul de hotărâre sus menționat se aprobă cu 4 voturi ,, pentru“ (au votat pentru dl.cons.Iosifescu Nicolae, dna. cons.Boldeanu Elena, dl. cons. Marcoci C-tin și dna. cons. Poponete Valentina),  3 ,,abțineri”, se abțin: dl.cons.Miloș Călin, dl.cons. Vasile Gheorghe și dl.cons. Pavel Georgini și 10 ,,împotrivă” (dna.cons.Aurora Arieșan, dna.cons.Crețu Georgiana Ioana-Maria, dl.cons. Bădăran Gheorghe, dl.cons.David Remus, dl.cons. Crețu Pompiliu, dl.cons. Dumitrache Costin, dl.cons. Popa Gheorghe, dna.cons. Hogea Mariana- Anca, dna. Cons. Istrate Iuliana, dna.cons. Șuvaina Monica-Maria).

Dl.Președinte de ședință David Remus îi dă cuvântul dlui. Robert Ferentz, reprezentantul SC Transport Urban Sinaia care explică cum  funcționează și anume în două variante , prin aplicație, descărcată din google play și prin sms: prin aplicație se poate beneficia de gratuitate pe Octavian Goga si pe str. Cuza Vodă conform hotărârii Consiliului local, există chiar pe aplicație optiunea de 30 minute gratuit, nu se rețin bani, în funcție de setările telefonului, trimit notificare, iar în momentul în care se apropie cele 30 de minute , nu se mai poate obține acea gratuitate până a doua zi.

Dl.Cons. Miloș Călin întreabă cum se numește aplicația.

Dl.Robert Ferentz îi răspunde și spune că se numește amparcat.ro

Dl.Primar.Vlad Oprea solicită să se transmită la Serviciul Politici Publice date despre această aplicație, pentru a face o informare mai complexă către public.

Dl. Ferentz Robert precizează faptul că prin sms nu poate obține acea gratuitate din cauza operatorile de plați și de telefonie, nu au posibilitate să introducă un cod separat pentru plata celor 30 de minute, ei   doreau sa ne forțeze să acceptăm  o oră și jumatate ,să se plateasca o oră, dar să fie o oră si jumatate de parcat.

Dl. Cons.Milos Călin întreabă dacă în toate parcările sunt câte un indicator.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează că există mai mult de un indicator în fiecare parcare și solicită să afle de când este introdus sms-ul.

Dl. Robert Ferentz arata că de acum 2 săptamani, iar aplicația a început sa funcționeze în luna iulie, iar oficial de acum o lună, trebuiau să fie instruiți de acum de 2 săptămâni, dar au avut loc niște probleme și s-a mai întarziat puțin.

Dl. Cons. Marcoci Constantin întreabă de unde știe cetățeanul că există această gratuitate pe străzile Octavian Goga și Cuza Vodă.

Dl.Robert Ferentz îi răspunde că este scris pe fiecare panou amplasat.

Dl.Cons. Vasile Gheorghe intervine și întreabă, dacă spre exemplu, un cetățean parchează o jumatate de oră, are gratuitate, dar dacă mai dorește să mai stea încă o ora, plăteste ?

Dl. Ferentz Robert arata ca,  în aplicație are opțiunea de a prelungi cu cât dorește?

In  încheiere, președintele de ședință, mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 16,30.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 20, 2023

Comments are closed.