Administrație Publică

Dispoziția nr.414/07.12.2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinara de îndată din 07.12.2023

decembrie 7, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(2), lit. a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Joi,  07 decembrie 2023, ora 14,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată  care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom,  cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din 14 noiembrie 2023, 17 noiembrie 2023 și rectificarea procesului verbal al ședinței ordinare din 17 octombrie 2023 ;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul ”Centru S – Loc de Bine”, Cod  SMIS 127013, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 ;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării si continuării finanțării proiectului cu titlul ”NOCO2 – Cale pentru pietoni”, Cod SMIS 123323, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021 – 2027 ;

4.Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și  gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat din bugetul  Administrației Fondului pentru Mediu, a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – Primăria orașului Sinaia”;

5.Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local al   orașului Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678 .

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostință publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro. 

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Art.7. – Prezenta dispoziție va fi comunicată: Instituției Prefectului județului Prahova.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: decembrie 7, 2023

Comments are closed.