Administrație Publică

Hotărârea nr.171 din 07.12.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul “Centru S – loc de bine”, Cod SMIS 127013, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027

decembrie 11, 2023

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. înreg. intern: 3645 / 04.12.2023 al d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul “Centru S – loc de bine”, Cod SMIS 127013″, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027;

– Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. inreg. intern: 3646/ 04.12.2023, prin care se propune aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul “Centru S – loc de bine”, Cod SMIS 127013″, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027;

– Corespondența  cu AM/OI/POR/AM PR referitoare la etapizare;

Văzând Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– art.4, alin.(5) și (6) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023;

– art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– art.7, alin.(13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere prevederile art.II alin.(3) din OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și prin completarea si modificarea unor acte normative, modificată și completată prin OUG 103/23.11.2023;

În temeiul prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin.(7), lit.b),  coroborat cu art. 139 alin. (3), lit. e)  și cu art. 196 alin.(1),  lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. Se aprobă implementarea etapei a II-a a proiectului cu titlul “Centru S – loc de bine”, Cod SMIS 127013″, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027.

ART.2. Se aprobă menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor proiectului, așa cum au fost acestea definite și finanțate în etapa I a proiectului.

ART.3. Se aprobă, în scopul finalizării integrale a proiectului, susținerea de la bugetul local a cheltuielilor necesare cofinanțării etapei a II-a a proiectului, respectiv a cheltuielilor neeligibile aferente acestuia.

ART.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a etapei a II-a proiectului “Centru S – loc de bine”, Cod SMIS 127013″, vor fi asigurate din bugetul local.

ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și Resurse Umane și Biroul Investiții și Achiziții. 

ART.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Prefectul Județului Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și Resurse Umane și Biroul Investiții și Achiziții.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: decembrie 14, 2023

Comments are closed.