Administrație Publică

Hotărârea nr.172 privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, Cod SMIS 123323, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

decembrie 11, 2023

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. inreg. intern: 3640 / 04.12.2023 al d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul “NOCO2 – Cale pentru pietoni”, Cod SMIS 123323″, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027.

– Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. inreg. intern: 3641 / 04.12.2023, prin care se propune aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul “NOCO2 – Cale pentru pietoni”, Cod SMIS 123323″, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027;

– Contractul de finantare încheiat pe POR 2014-2020 nr. 4416/24.06.2019;

– Corespondeța  cu AM/OI/POR/AM PR referitoare la etapizare;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere prevederile :

– art.3 lit. d), f), art.4, art.5, art.10 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023;

– art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– art.7, alin.(13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere prevederile art.II alin.(3) din OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin programul de convergență, precum și prin completarea și modificarea unor acte normative, modificată și completată  prin OUG nr. 103/23.11.2023 ;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin.(7), lit.i) și lit.k), coroborat cu art. 139 alin. (3), lit. e)  și cu art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. Se aprobă etapizarea și continuarea finanțării proiectului cu titlul “NOCO2 – Cale pentru pietoni”, Cod SMIS 123323″, în scopul realizării integrale a activităților propuse prin proiect, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității acestuia, până la termenul aprobat în contractul de finanțare, ce urmează a fi semnat în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021 – 2027.

ART.2. Se aprobă susținerea de la bugetul local a sumelor ce vor fi constituite ca și cheltuieli neeligibile, prin contractul de finanțare, cheltuieli necesare pentru implementarea și operationalizarea proiectului in scopul finalizării integrale a acestuia.

ART.3. Se aprobă susținerea de la bugetul local a contribuției proprii aferente valorii totale a proiectului etapa a II-a.

ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și Resurse Umane și Biroul Investiții și Achiziții. 

ART.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Prefectul Județului Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și Resurse Umane și Biroul Investiții și Achiziții.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: decembrie 14, 2023

Comments are closed.