Administrație Publică

Hotărârea nr.174 privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678

decembrie 11, 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr. înreg. intern: 3687 / 06.12.2023 al d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678.

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. înreg. intern: 3688/ 06.12.2023;

Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Văzând cererea nr. 53848/06.12.2023 a d-nei Notti Ana Maria Viorica, prin care solicită exercitarea dreptul de preemţiune pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678;

Având în vedere adresa nr. 2724/29.11.2023 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678;

În conformitate cu art. 4, alin.(4) și alin.(8), art. 36, alin 4, lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. b) și alin. 4 lit. f), art.139 alin.(2), coroborate cu art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită dreptul de preemţiune pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678, la prețul de 10000 lei.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei Oraşului Sinaia.

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Prefectul Județului Prahova, Primarul Orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru și d-na Notti Ana Maria Viorica.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: decembrie 14, 2023

Comments are closed.