Administrație Publică

Hotărârea nr.175 privind prelungirea perioadei de tragere prevăzută la art.1 din HCL 109/27.07.2023 privind prelungirea perioadei de tragere prevazută inițial în art.1 din HCL nr.71/12.05.2021 privind aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 20.000.000 lei contractată de către SC Transport Urban Sinaia pentru obiectivele de investiții “ Instalație de transport pe cablu tipTeleski Lăptici” și “Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului”, cu spațiile de servicii aferente,,

decembrie 11, 2023

Având in vedere referatul de aprobare  nr.3691 /05.12.2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și raportul de specialitate  nr.3692 din 05 decembrie 2023, al Serviciului Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, se propune prelungirea perioadei de tragere prevăzută la art. 1 din   HCL nr.109/27.07.2023  privind aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile  interne contractată de către SC Transport Urban Sinaia pentru obiectivele de investiții  ”Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului, cu spatiile de servicii aferente”.

   În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1) și alin.(2), lit.(b), coroborat  cu alin (4) lit. (a), ale art..139 alin.(1) și alin (3) lit.(b) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1. Se aprobă  prelungirea perioadei de tragere prevăzuta în art.1 din HCL nr.109/27.07.2023 și  HCL nr.71/12.05.2021  privind  contractarea de către SC Transport Urban Sinaia  a unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 20.000.000 lei, până la data de 31.12.2024 cu o rată a dobânzii variabile care să nu depășească ROBOR 1M +2%p.a, respectiv alte comisioane de acordare de maxim 0,75% din valoarea finanțării.

Art.2. Se împuternicește administratorul-directorul general al SC Transport Urban Sinaia, doamna Alexandra Maria Floricică să semneze documentele de prelungire.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia și SC Transport Urban Sinaia SRL.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică : Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, SC. Transport Urban Sinaia SRL și Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: decembrie 14, 2023

Comments are closed.