Administrație Publică

Dispoziția nr.416/13.12.2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinara de îndată din 13.12.2023

decembrie 13, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(2), lit. a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Miercuri, 13 decembrie 2023, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată  care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ;
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a principalilor indicatori tehnico-economici  faza PT+DE pentru proiectul  ”Dezvoltarea  domeniului schiabil zona Cota  1400 – Cota 2000 (instalații de transport pe cablu și instalații de zăpadă artificiala )” ;
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/07.12.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local al orașului Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678 .
  1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/07.12.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local al orașului Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678 , rectificată ;
  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local al orașului Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, în suprafață de 408 mp, nr. cad. 20334, CF nr. 20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunoștință publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro. 

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Art.7. – Prezenta dispoziție va fi comunicată : Instituției Prefectului județului Prahova.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: decembrie 13, 2023

Comments are closed.