Administrație Publică

Hotărârea nr.176 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

decembrie 14, 2023

Având în vedere referatul de aprobare  nr.3655 din 05.12.2023, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.3056 din 02 decembrie 2023  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023;

Văzând avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local;

În baza Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, precum și a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În conformitate  cu art.7 alin.(13) din Legea 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere prevederile  OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea incadrarii in ținta de deficit bugetar asumată prin programul de convergență, precum și prin completarea si modificarea unor acte normative, modificată și completată prin OUG.103/2023 ;

În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, art.129 alin.(1) și 2 lit.b), coroborat cu alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

              ART. l. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    -34.903.000 lei
 1.Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

2.Sume defalcate din TVA pentru echilibrare (11.02.06);

3.Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor-drepturi asist.pers.cu handicap grav

(11.02.02)

4.Venit din impozit transfer prop. Imobilier( 03.02.18)

5.Venituri din taxa de promovare turistică a localității(12.02.07)

6.Venituri din taxa salvamont ( 15.02.50)

7.Venituri din vânzarea unor bunuri (39.02.07)

8.Venituri din donatii si sponsorizări ( 37.02.01)

9.Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 42.02.69 ;

10.Prefinantare (48.01.03);

11.Fonduri europene nerambursabile(42.02.88.01);

12.Sume aferente TVA (42.02.88.03);

13.Fonduri din imprumuturi rambursabile (42.89.01);

14.Sume aferente TVA(42.02.89.03)

15.Vărsăminte din secțiunea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) (37.02.03)

16.Vărsăminte din sectiunea de funcționare (37.02.04)

1.068.000 lei

800.000 lei

88.000 lei

30.000 lei

260.000 lei

50.000 lei

84.000 lei

100.000 lei

-2.010.000 lei

-16.740.000 lei

-1.430.000 lei

-270.000 lei

-14.224.000 lei

-2.709.000 lei

-517.040 lei

517.040 lei

    II. CHELTUIELI : -34.903.000 lei
Cap.51.02 ”AUTORITĂȚI PUBLICE”

 

1. Titlul II Bunuri si servicii   51.01.03-20.25         15.000 lei

51.01.03 -20.01.08   20.000 lei

51.01.03-20.01.09    68.000 lei

51.01.03-20.01.30    30.000 lei

133.000 lei
Cap.55.02 ”DOBÂNZI ”

1.Dobanzi aferente creditelor interne garantate (30.01.02)

253.000 lei

253.000 lei

Cap.65.02 ”ÎNVĂȚĂMÂNT”

 

1.Titlul X  PROIECTE  CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAlBILE –ZINO Educație A la Z

       Finanțare națională           65.50.00.58.01.01  -1.000.000 lei

Finanțare externă neramb.65.50.00.58.01.02  -4.000.000 lei

2. Titlul X  PROIECTE  CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAlBILE – PNRR DOTARE UNITATI DE INVATAMANT

       Finanțare națională           65.50.00.60.01.00  -1.430.000 lei

Finanțare externă neramb.65.50.00.60.03.00  –   270.000 lei

3. Titlul XV Active nefinanciare

Dotări  Școala George Enescu pentru finalizare proiect Sinaia 3. (65.50.00.71.01.30)  300.000 lei 

 

 

 

-6.400.000 lei

-5.000.000 lei

 

 

 

 

 

 

-1.700.000 lei

 

 

300.000 lei

Cap.66.02 ”SĂNĂTATE”

 

1.Titlul X  PROIECTE  CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAlBILE-DOTARE AMBULATORIU SPITAL

       Finanțare națională           66.06.01.58.01.01  –  740.000 lei

Finanțare externă neramb.66.06.01.58.01.02  -1.720.000 lei

2.Titlul X  PROIECTE  CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAlBILE- COVID 19      

Finanțare externă neramb.66.50.00.58.01.02  -7.300.000 lei

3. PROIECTE  CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAlBILE – PNRR ECHIPAMENTE SI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECTII NOSOCOMINALE IN CADRUL SPITALULUI ORĂSENESC SINAIA

Finantare publica nationala  66.06.01 60.02.00 1.000 lei

 

-9.759.000 lei

 

-2.460.000 lei

-7.300.000 lei

1.000 lei

Cap.67.02 ”CULTURA, RECREERE RELIGIE”

1.Titlul II Bunuri si serv 67.05.03  20.01.30

 

20.000 lei

20.000 lei

Cap.68.02 ”ASISTENTA SOCILALA”

1.Titlul IX Asistenta sociala –Ajutoare sociale in numarar (57.02.01)

20.000 lei

20.000 lei

Cap.70.02 ”SERV.DE DEZVOLTARE SI LOCUINTE”

 

1.Titlul II Bunuri si servicii-70.03.01 – 20.01.04 20.000 lei

                                                       

2.Titlul X  PROIECTE  CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAlBILE  – CENTRUL S

         Cheltuieli neeligibile 70.50.00.58.01.03 -2.000.000 lei

3.Titlul X  PROIECTE  CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAlBILE  – ASISTENTA TEHNICA ZONA CENTRALA

        Fnanțare națională           70.50.00.58.01.01   –  230.000 lei

Finanțare externă neramb.70.50.00.58.01.02 -1.300.000 lei

4.Titlul X  PROIECTE  CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAlBILE  – PNRR CASINO SINAIA REABILITARE TERMICA

        Fnanțare națională           70.03.01.61.01.00   – 12.600.000 lei

Finanțare externă neramb.70.03.01.61.03.00 –   2.400.000 lei

 5.Titlul XV Active nefinanciare

Reabilitare sistem de iluminat public (71.01.30)  193.810 lei  

 

 6.Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent      

    Plați efectuate in anii pecdenti și recuperate in anul curent SD 70.06. 85.01.02 -193.810 lei

7. Titlul  XIX  Rambursari de credite

    Rambursari de credite interne  70.50.00.81.02.01) 200.000 lei

-18.310.000 lei

20.000 lei

-2.000.000 lei

-1.530.000 lei

-15.000.000 lei

193.810 lei

-193.810 lei

200.000 lei

Cap.74.02 ”PROTECTIA MEDIULUI”

 

1.Titlul II Bunuri si servicii (20.01.30) 330.000 lei

 

2.Titlul X  PROIECTE  CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAlBILE  – PNRR INSULE ECOLOGICE

        Fnanțare națională            74.50.00.61.01.00   – 1.624.000 lei

Finanțare externă neramb.74.50.00.61.03.00   –    309.000 lei

-1.603.000 lei

 

330.000 lei

-1.933.000 lei

Cap.84.02 ”TRANSPORTURI”

Titlul II Bunuri si servicii – 20.01.30        400.000 lei

 -20.02              503.000 lei

 

Titlul  XIX  Rambursari de credite

    Rambursari de credite interne  84.03.03.81.02.01) 200.000 lei

 

1.103.000 lei

903.000 lei

200.000 lei

Cap.87.02 ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE”

1. Titlul II Bunuri si servicii – 20.30.30        100.000 lei

 

2. Titlul X  PROIECTE  CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSAlBILE  – ASISTENTA TEHNICA DOMENIUL SCHIABIL

        Fnanțare națională            87.04.00.58.01.01      –  40.000 lei

Finanțare externă neramb.87.04.00.58.01.02      -250.000 lei

Cheltuieli neeligibile         87.04.00.58.01.03     -170.000 lei

 

-360.000 lei

100.000 lei

-460.000 lei

 1. BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

    I. VENITURI :    42.000 lei
1.Venituri din donatii si sponsorizari (37.10)-Centrul Cultural C.Sylva

2.Venituri din donatii si sponsorizari (37.10)-Clubul Sportiv Carpati Sinaia

        10.000 lei

32.000 lei

    II. CHELTUIELI : 42.000 lei
1.Cap.67.10.03.06 ” Centrul  Cultural ”

         Titlul II Bunuri si servicii   20.30.30   9.000 lei

2Cap.67.10.03.06 » Clubul sportiv Carpati Sinaia «

         Titlul II Bunuri si servicii   20.30.30   32.000 lei

 

10.000 lei

10.000 lei

32.000 lei

32.000 lei

 ART.2.  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

ART.3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică Locală : Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane și unităților subordonate.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: decembrie 14, 2023

Comments are closed.