Administrație Publică

Hotărârea nr.179 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.174/07.12.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica, nr.20, în suprafață de 408 mp, nr. cad.20334, CF nr.20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678, rectificată prin Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 178/13.12.2023

decembrie 15, 2023

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.3730/11.12.2023;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și

Administrație Publică nr.3731/11.12.2023;

– Avizul comisiei de specialitate;

– Prevederile art.1. al.6) din Legea nr.554/2004 contenciosului administrativ;

În temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.129, al.14), coroborat cu art.139, al.1) și art.196, al.1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.174/07.12.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, alcătuit din teren, situat în Sinaia, str. Furnica, nr.20, în suprafață de 408 mp, nr. cad.20334, CF nr.20334, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Vasilescu Duca”, cod PH-II-m-B-16678, rectificată prin HCL. nr. 178/13.12.2023.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Art. 3. Comunicarea prezentei hotărâri se va face de către Secretarul General al orașului prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Instituției Prefectului – Județul Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Urbanism și Cadastru și Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: decembrie 19, 2023

Comments are closed.