Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 14.11.2023

decembrie 19, 2023

Încheiat astăzi, 14 noiembrie 2023, orele 16,00 în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Orașului Sinaia, convocată de Primarul Orașului Sinaia, în baza dispoziției nr. 365/14.11.2023, care   s-a desfășurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La începutul ședinței, dna. Beatrice – Eugenia Rădulescu, Secretar General Oraș Sinaia,  face  apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările ședinței sunt prezenți 16 consilieri din  cei 17 consilieri aleși. Lipsește motivat dna.cons.Istrate Iuliana.

Prezența consilierilor la ședință s-a asigurat prin invitație scrisă în care s-au nominalizat: data, ora și locul ținerii ședinței, precum și ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului Local, în format electronic.

La ședință participă: Dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, Dna. Beatrice – Eugenia Rădulescu,  Secretar General al orașului Sinaia, Dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane, Dna. Cristina Gheauș, consilier Cabinet Primar, Dl. Dumitrache Daniel, inspector Serviciul Politici Publice, D-na Popescu Maria și D-na Mititelu Elena Marilena, inspectori  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, care asigură secretariatul ședinței.

Președintele de ședință, Dl. Cons. David Remus, arată că, pe proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi sunt trecute 7 puncte. Întreabă dacă mai sunt intervenții pe marginea proiectului ordinii de zi.

Întrucât nu mai sunt observații, președintele de ședință supune aprobării proiectul ordinii de zi care se aprobă cu 16 voturi ,,pentru“.

Se trece la pct. 1 – Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 17 octombrie și 02 noiembrie 2023.

Întrucât nu sunt observații pe marginea acestora, președintele de ședință supune spre aprobare procesele verbale, care se votează cu 16 voturi ,,pentru”.

Se trece la pct. 2 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Dl. Cons. Miloș Călin ia cuvântul și întreabă de ce este necesar să se ia bani  de la bugetul Colegiului Mihail Cantacuzino și să se dea la Centrul Cultural Carmen Sylva.

Dna.Cons. Arieșan Aurora intervine precizând că banii au fost luați pentru burse la școlile generale.

Dna. Paula Vasile șef Serviciu Buget și Resurse Umane  menționează că, nu s-au luat fonduri  de la liceu, ci,  suplimentarea pentru burse s-a făcut de la capitolul de bunuri și servicii – materiale.

Președintele de ședință  supune   spre  aprobare proiectul sus menționat care se aprobă cu 12 voturi ,, pentru”, 2 ,,abțineri” (se  abțin: dl.cons. Pavel Giorgini și dna.cons.Poponete Valentina) și 2 voturi ”împotrivă”(votează  împotrivă: dna.cons. Boldeanu Elena și dl.cons. Miloș Călin).

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – studiu de  fezabilitate cu elemente DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul, ,,Regenerare urbană zona Zgarburei”.

Dl. Primar Vlad Oprea precizează că este un proiect câștigat anul trecut în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regionala  Sud Muntenia, pentru regenerare urbană în zona Zgarburei, care cuprinde parcuri publice, zonă de promenadă și un incubator de afaceri. Este un proiect amplu, zona este o zonă degradată care a fost recuperată de la  Mefin SA Sinaia,  în urma unui proces,

Dl. cons. Iosifescu Nicolae solicită lămuriri referitoare la acest proiect

Dl. primar menționează că  este un proiect care s-a aprobat acum 2 ani, atunci când s-a hotărât să se facă asocierea cu ADR și s-a câștigat pe fonduri europene direct la Bruxelles. Prin acest proiect se finanțează proiectarea, iar dacă există proiectarea, în primăvară se poate depune proiectul pe noile axe de finanțare care se deschid; sunt acele proiecte prin care anumite autorități locale sunt considerate investiții strategice, iar acest proiect împreună și cu alte proiecte care vor veni ulterior, au fost declarate strategice pentru Regiunea de Dezvoltare  Sud  Muntenia. Ele nu intră pe axe de finanțare normală, ci se depun direct cu finanțare la Bruxelles. În cazul de față, există SF.-ul, urmând ca  până în  luna decembrie să se scoată și proiectul tehnic pentru a nu se pierde banii.

Dl. Cons. Miloș Călin îl întreabă pe dl.Primar Vlad Oprea, dacă în acea zonă vor fi și parcuri.

Dl. Primar Vlad Oprea menționează ca va fi un parc, o zonă de promenadă, o parcare și  un incubator de afaceri, având rolul de a-i încuraja pe sinăieni să facă  diverse afaceri,  urmând ca să li se  pună la dispoziție spații gratuite.

Dl. Cons.Miloș Călin intervine și sesizează ca la anexa ”buget parteneri” aferenta hotărârii de asociere, există  o coloană cu valoare nerambursabilă de  25.975.703,10 lei. Întreabă ce reprezinta aceasta suma nerambursabila din coloană?

Dl. Primar Vlad Oprea precizează că,   această valoare este finanțarea pe care o dă Uniunea Europeană.

Dna. Cons. Boldeanu Elena  consideră că în urma asocierii care s-a făcut cu Agenția de Dezvoltare Regională  Sud Muntenia, au intrat mai multe proiecte nu numai proiectul pus în discuție, motiv pentru care propune  să se numească  individual fiecare proiect.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează că cele afirmate de dna.cons. Boldeanu Elena nu au nici o legătură  și nu fac obiectul discuției cu proiectul înscris pe ordinea de zi care  este un proiect aprobat de Comisia Europeană acum 2 ani  la Bruxelles. Celelalte  proiecte care se vor face ulterior, la momentul oportun, vor fi discutate  în Consiliul Local.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae precizează că, pentru a înțelege, membrii Consiliului local au nevoie de mai mult  timp pentru a le studia, 2 ore nu sunt suficiente.

Dl. Primar Vlad Oprea justifică transmiterea cu întârziere a proiectelor care sunt   înscrise pe ordinea de zi. Precizează că, proiectanții le trimit pe ultima sută de metri și există niște  termene limită pentru a depune proiectele, iar dacă nu se depun până la sfârșitul lunii decembrie, se iese din grafic și se pierde  finanțarea.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae menționează că,  la proiectele de dezvoltare a orașului nu s-a opus nimeni dar, consilierii au întrebări pentru a fi lămuriți.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 13 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” (se abțin: dl. cons. Marcoci Constantin, dna.cons. Poponete Valentina și dna. cons. Boldeanu Elena).

Dl. Primar Vlad Oprea dorește să fie trecuți nominal în procesul verbal,  consilierii care s-au opus proiectului de dezvoltare a orașului.

Dl. Cons. Marcoci Constantin  consideră ca trebuie trecuți nominal, toți consilierii care s-au abținut sau au votat împotrivă  la toate proiectele de hotărâri.

Se trece la pct. 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul de finanțare ,, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitățile publice, din cadrul ,,Programului -cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, finanțat din fonduri alocate României prin fondul pentru Modernizarea (FM), a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum Oraș Sinaia, județul Prahova”

Dl.Primar Vlad Oprea precizează că este un proiect nou, revoluționar, în premieră în România. Se dorește sa se producă un MW prin care să se  asigure independența energetică, la toate instituțiile publice, clădirile Primăriei, școli, spital, Centrul cultural, Gondolă și iluminatul public. Afirmă ca, orașul Sinaia se află  printre primele UAT-uri  care depun acest proiect, cât de curând urmează să se deschidă axa de finanțare, s-a făcut studiul de fezabilitate și se va putea produce un  MW, exact cât o microhidrocentrală.

Dl.Cons. Iosifescu Nicolae precizează că acest proiect a fost propus de USR, când s-a discutat bugetul. Este unul din cele 3 amendamente și există documentul depus, referitor la panourile fotovoltaice pe clădirile publice enumerate mai sus; răspunsul executivului a fost că se lucrează la acest proiect.  Dl.cons. precizează faptul ca s-a demarat acest proiect pentru că viitorul  îl reprezintă curentul electric, nu gazul instant. Reamintește că au fost 3 amendamente propuse de USR la lista de investiții aferenta bugetului local,  unul cu piața, care se va propune din nou și unul cu internet la liber în tot orașul.

Dl. Primar Vlad Oprea precizează că sunt surse de internet în mai multe locuri, la Gondolă, în parcul Știrbey,etc. Nu-și amintește de proiectele propuse de USR. dar, va verifica în procesul verbal.

Dl.Cons. Miloș Călin menționează că, din materialele consultate rezulta că,  la nivel de oraș, există un consum de 141 MWh, din aceștia 72 reprezinta consum iluminatul public și 42 Spitalul din Sinaia, un total de 114 din 141 care se consumă exclusiv noaptea; întreabă dacă vom deveni prosumatori în condițiile în care rețeaua se alimentează cu curent decât ziua.

I se dă cuvântul dlui. Viceprimar Gheorghe Bădăran care precizează că dl.cons. Miloș Călin face o confuzie între puterea instalată și consum.

Dl. Primar Vlad Oprea arata că,  proiectul  acoperă în totalitate energia regenerabilă, adică consumul propriu al acestor instituții,  important este că prin implementarea acestui proiect, se vor acoperi toate costurile.

Întrucât nu mai sunt observații pe marginea acestui proiect, președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre sus menționat, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru” și o ”abținere” (se abține dl.cons.Marcoci Constantin).

Ia cuvântul dl.cons. Iosifescu Nicolae care precizează că,  o soluție mai bună ar fi un parc fotovoltaic, care să fie amenajat pe terenurile care există în Sinaia.

Dl. Primar Vlad Oprea aduce la cunoștință că a studiat și partea cu parcul fotovoltaic, există un teren de 4000 mp , care este în zona Popicăriei pe care se afla   conducta de gaze și care s-ar preta sa fie amenajat. Ca să funcționeze, celulele trebuie să fie în apropierea unui post de trafo întrucât  cheltuielile de la postul trafo,  nu sunt eligibile. Dacă s-ar amplasa  pe alte terenuri, (exemplu cariera de gunoi), costurile ar fi imense. Aceste cheltuieli,  nu sunt cheltuieli suportate din proiect, este suportata  doar efectiv construirea lor. Afirmă că a studiat îndelung acest proces și a găsit pășunea din Baiului, dar, repetă, cheltuielile erau enorme, milioane de euro,  care trebuiau suportate din bugetul local.

Dl.Cons. Nicolae Iosifecu precizează că asta va fi soluția la un moment dat, se va schimba legislația, directiva europeană o să-i oblige pe cei care distribuie să ia direct de la sursă.

Se trece la pct.5 – Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, situat în Sinaia, str.Alexandru Vlahută nr. 4(4A din LMI), cota de 18/23 din apartamentul nr. 8, et.3, Tronson Corp B, nr. cad. 24398-C1-U6, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ,,Casa Augustin Mesian și Dumitru Pastia” cod PH-II-m-B-16701.

Dl. Președinte de ședință David Remus propune neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului local pentru imobilul mai sus menționat. Supune  aprobării proiectul de hotărâre sus menționat cu propunerea de neexercitare a dreptului de preemțiune,  care  se adoptă cu 15 voturi  ,, pentru”  și ”o abținere” (se abține dl.cons. Marcoci Constantin).

Se trece la pct.6 – Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia, pentru imobilul monument istoric, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahutănr. 4 (4A din LMI),apartament nr. 7, mandardă, Tronson Corp A, nr. cad.24398-C1-U40, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ,,Casa Augustin Mesian și Dumitru Pastia” cod PH-II-m-B-16701.

Dl. Președinte de ședință, David Remus propune neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul mai sus menționat. Supune spre aprobare proiectul de hotărâre, care se adoptă cu 15 voturi ,, pentru”  și ”o abținere” (se abține dl.cons. Marcoci Constantin).

Se trece la pct. 6 – Plângere prealabilă nr. 27362/25.10.2023 referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 152/17.10.2023.

Președintele de ședință arată ca este vorba despre o informare.

Dl. cons Iosifescu Nicolae consideră că trebuie supusă  la vot și dacă votul este pozitiv hotărârea trebuie revocată.

Dl. Președinte de ședință supune la vot respingerea plângerii prealabile.

Dna. Cons. Aurora Arieșan întreabă de ce se votează, dacă este o informare ?

Dl. Președinte de ședință David Remus  menționează că nu este o informare, recunoaște ca s-a adresat greșit.

Dna.Secretar General Beatrice Eugenia Rădulescu arata ca nu este o informare, ci este o plângere prealabilă. Dacă  ar fi fost propunere de revocare a actului administrativ, se făcea proiect de hotărâre, iar propunerea Serviciului de Urbanism este aceea de menținere a hotărârii și de respingere a plângerii.

Dna. Cons. Boldeanu Elena consideră că doamnei respective  i se încalcă un drept pentru că, din experienta proprie știe că atunci când se întocmesc acte de cadastru și cartea funciara, topograful cere acte  de la Primărie.

Dl. Cons. Remus David  o contrazice, menționând că, specialistul cere acte de proprietate, iar cadastrul se face în baza actelor de proprietate, nu de la Primărie.

Dl. Primar arata că, în  referatul  Serviciului de Urbanism spune foarte clar că  documentațiile cadastrale de repoziționare nu au fost întocmite de Primărie, ci de către un topograf autorizat. Referitor la aceasta  repoziționare, doamna trebuie să se adreseze la OCPI.

Președintele de ședință propune spre aprobare respingerea plângerii care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” și 2 ”împotrivă” (votează împotrivă dl.cons. Iosifescu Nicolae și dna. cons. Boldeanu Elena).

În încheiere, președintele de ședință le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 16,20.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: decembrie 19, 2023

Comments are closed.