Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 17.11.2023

decembrie 19, 2023

Încheiat astăzi 17 noiembrie  2023, orele 13,30 în şedinţa extraordinară  de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul Oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 389/17.11.2023, care   s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La începutul ședinței, dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al orașului Sinaia face  apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările ședintei,  sunt prezenţi 12 consilieri din cei 17 consilieri în funcție. Lipsesc de la lucărirle ședinței : dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Marcoci Constantin, dna. cons. Poponete Valentina, dl. cons. Miloș Călin și dl. cons. Vasile Georghe.

Prezența consilierilor la ședință s-a asigurat prin invitație scrisă în care s-au nominalizat: data, ora și locul ținerii ședinței, precum și ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Valerie-Marian Panait, administrator public oraș Sinaia, dna. Laura Șuțu, director Direcția Politie Locală, dl. Marian Nedelcu, inspector Serviciu Politici Publice, dna. Mititelu Elena-Marilena  și   d-na. Popescu Maria, inspectori  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, care asigură secretariatul ședinței.

Lipsește motivat, dl. primar Vlad Oprea.

Lucrările ședinței sunt deschise de către dl. cons. Remus David, președintele de ședință, care  arată că, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi  sunt înscrise două proiecte de hotărâri.

Supune votului proiectul ordinii de zi care se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind  aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul ”Sinaia.3.0.Educație.Social.Mobilitate”, în cadrul Programului Regional Sud – Muntenia 2021 – 2027, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  întreabă dacă sunt intervenții pe marginea acestui punct.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  înțelege că proiectul   are finanțare până la sfârșitul anului anul 2023 și urmează să se fazeze. Dacă se fazează, întreabă în ce condiții se va face finanțarea proiectului și cum se vor primi banii.

Președintele de ședință  dă cuvântul dnei Laura Șuțu, director Direcția Poliția Locală să-i răspundă dlui Iosifescu Nicolae.

Dna Laura Suțu arata că, urmează să se încheie un act adițional la  contract pentru faza a II-a, în această fază există confirmarea proiectelor care se vor faza, iar  documentele trebuie depuse  până luni,  20.11.2023.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  insistă și   solicită lămuriri referitoare la cum se va face finanțarea proiectului,  în ce constă, cât se va primi și cât se va plăti.

Dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran  arată că, nu poate preciza acum sumele dar,  sunt adrese primite de la Ministerul Investițiilor Fondurilor Europene cu menționarea acestor sume.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae întreabă dacă cheltuielile  eligibile vor fi suportate și din bugetul local  sau numai din alte surse.

Dna.  Laura Șuțu  precizează că, în  proiectul de finanțare faza a II-a,  vor fi cheltuieli eligibile și neeligibile; sumele din proiect sunt cele eligibile, iar  UAT Sinaia va suporta din bugetul local cheltuielile neeligibile care au rămas în continuare din acest proiect. De aceea s-a solicitat fazarea, ca  să se mai obțină o parte din cheltuielile eligibile.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae solicită să se consemneze  în mod expres în procesul verbal, discuțiile purtate pe acest proiect.

Dna. cons. Boldeanu Elena  întreabă dacă există  confirmarea  preluării etapei a II-a  a proiectului pentru programul 2021 – 2027 care va finanța această etapa ?

Dna Laura Șuțu  ii răspunde afirmativ, chiar astăzi s-au primit normele de la ADR Sud – Muntenia.

Președintele de ședință supune spre aprobare  proiectul de hotărâre sus menționat care se adopta cu 12 voturi ”pentru”.

Urmeaza pct. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului cu titlul “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia  2021 – 2027, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  arată că este vorba despre același lucru ca și la pct. 1  aprobat anterior.

Supune  aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 12 voturi ”pentru” în forma prezentată de inițiator.

Președintele de ședință precizează că, în perioada imediat următoare, vor mai fi convocate ședințe extraordinare de îndată pentru că mai sunt proiecte care urmează să fie etapizate.

În încheiere, președintele de ședință le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 13,40.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: decembrie 19, 2023

Comments are closed.