Administrație Publică

Dispoziția nr.421/22.12.2023 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 22.12.2023

decembrie 22, 2023

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(2), lit. a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Vineri, 22.12.2023, ora 13,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndata  care se va desfașura în format electronic prin intermediul platformei Zoom,  cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro. 

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Art.7. – Prezenta dispozitie va fi comunicata : Institutiei Prefectului judetului Prahova.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: decembrie 22, 2023

Comments are closed.